มกอช.จัดกิจกรรม ศึกษาดูงานสวนเกษตร และชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวนลินทิพย์ เพณี ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นำทีม เจ้าหน้าที่ มกอช. จัดกิจกรรม Walk rally  One Day trip  พาผู้ฟังรายการวิทยุ เปิดฟ้าวันใหม่ อสมท AM1143 และคณะสื่อมวลชน ศึกษาดูงานด้านเกษตรปลอดภัย ณ ศูนย์รวมสวนเห็ดบ้านอรัญญิก  ชุมชนคนรักเห็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม ฟาร์มเห็ดแบบครบวงจรที่ดำเนินการเรียนรู้เรื่องเห็ดยาวนานถึง 40 ปี  ทำการเพาะปลูกและศึกษาเห็ดมากกว่า 3๐ ชนิดสลับไปตามฤดูกาล โดยรูปแบบการเพาะเห็ดแบบผสมผสานและเป็นผู้นำทางด้านเห็ดสมุนไพร ศึกษาความเป็นสมุนไพรของเห็ดชนิดต่าง ๆ ริเริ่มการเพาะเห็ดหลินจือและทดลองจนประสบความสำเร็จเป็นเจ้าแรกของประเทศไทย รวมทั้งการเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดหลากหลายชนิดทั้งอาหารคาว อาหารหวาน ขนมขบเคี้ยว อาหารเสริมสุขภาพ เครื่องสำอาง ยา และของชำร่วย

สำหรับการบริหารที่เป็นจุดเด่นของศูนย์รวมสวนเห็ดบ้านอรัญญิกชุมชนฅนรักเห็ด คือ การใช้ปรัชญาเชิงพุทธในการปกครองและบริหารงาน เป็นหลักในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา – การจัดการตลาดแบบพอเพียง คือ การผลิตตามกำลัง ไม่ผลิตตามตลาด รักษาคุณภาพ ทำให้สามารถจัดการด้านราคาได้ง่ายและเป็นการเผื่อแผ่งานสู่สังคม   โดย ปัจจุบัน ศูนย์รวมสวนเห็ดบ้านอรัญญิก ยังเป็นแกนนำที่ก่อให้เกิดการรวมตัวเพื่อการส่งออก ตลอดจนปรับปรุงสายพันธุ์เห็ดและชนิดเห็ดใหม่ ๆ เพื่อเป็นทางเลือกการตลาด ทำกิจกรรมร่วมกันแบบเศรษฐกิจชุมชน พอเพียง ช่วยเหลือตนเอง และจัดสรรให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินกิจการ

นอกจากนี้ มกอช.ยังได้พาคณะผู้ฟังและสื่อมวลชนไปร่วมรับประทานอาหารที่ร้านอาหารที่ได้รับการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q หรือ Q Restaurant  ณ ร้าน“แพชวัล”  จากนั้นได้ไปเยี่ยมชมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหัวอ่าว สามพราน จ.นครปฐม “หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ทั้งยังได้ รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และรางวัลผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำ จากกระทรวงมหาดไทย ในปี 2557 ด้วย

ชุมชนบ้านหัวอ่าวนั้น แต่เดิมมีความยากลำบากในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมจากต้นทุนการผลิตที่ต้องพึ่งสารเคมีและราคาผลผลิตตกต่ำจนมีปัญหาหลายด้านในการดำรงชีวิต จนในปี 2545 ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเริ่มตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อลูกหลานในอนาคต จึงได้มีการรวมกลุ่มพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางการแก้ไขร่วมกันก่อนที่จะมีการนำแนวคิดเกษตรอินทรีย์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชุมชน จนทำให้ปัจจุบัน ชุมชนบ้านหัวอ่าว เป็นต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เห็นผลเป็นรูปธรรม ชาวบ้านหัวอ่าวจำนวนครัวเรือน 185  ครัวเรือนประชากร จำนวน 711 คน มีจัดทำบัญชีครัวเรือน บันทึกรายรับ รายจ่าย รู้จักวิเคราะห์ต้นทุน การวางแผนการผลิต ตลอดจนมีจิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อแบ่งปัน และเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนสังคมไทยได้เป็นอย่างดี

Previous post GPI มั่นใจอุตสาหกรรมยานยนต์ฟื้นตัว ชูธุรกิจงานแสดงสินค้า รับงานพิมพ์ ดันรายได้ปี 61 เติบโต 10%
Next post Leica ปิดยอดปี 2560 ทะลุเป้า พร้อมเปิด“ไลก้า แกลเลอรี แบงค็อก”
Social profiles