ม.รังสิต ปั้น Startup & Innovation ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เพราะที่นี่ “การศึกษาคือ นวัตกรรม”

นับเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและการรวมกลุ่มของกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ของประเทศไทย ที่รัฐบาลมีความตั้งใจให้การสนับสนุนสตาร์ทอัพในประเทศไทยให้ยืนหยัดอยู่ได้ ทั้งยังเปิดโอกาสให้แก่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและส่งเสริมศักยภาพด้านต่าง ๆ ให้สามารถเติบโตไปสู่ระดับสากล โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเป็นเจ้าภาพจัดโครงการและเชิญพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง อาทิ นักลงทุน ภาคอุตสาหกรรม มาร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนา Startup Thailand ตั้งแต่เริ่มต้น

ผศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต หัวหน้าโครงการ RSU Startup กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรังสิต เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว รวมถึงหลักสูตรการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยถือเป็นคลังปัญญาที่รวบรวมงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ ของคณาจารย์และนักศึกษา ที่สามารถนำมาต่อยอดให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศได้เป็นอย่างมาก ซึ่งแนวโน้มการเติบโตของ Startup ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 9 สาขา ได้แก่ 1.เกษตรและอาหาร (AgriTech/ Food Startup) 2.การแพทย์และสาธารณสุข (MedTech/ Health Tech) 3.การเงินและการธนาคาร (FinTech) 4.การศึกษา (EdTech) 5.การท่องเที่ยว (TravelTech) 6.ไลฟ์สไตล์ (LifeStyle) 7.พาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 8.ภาครัฐ/การศึกษา (GovTech/EdTech) และ 9.อสังหาริมทรัพย์ (Property Tech)

“ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยรังสิตมีงานวิจัย โปรเจกต์ของนักศึกษาคณะต่างๆ เป็นจำนวนมาก ดังนั้นในปี ค.ศ.2017 จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Startup Thailand 2017 ซึ่งถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวที่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันมากที่สุด 110 ทีม จากวิทยาลัย/ คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยรังสิต ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 32 ทีม ได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)  ทีมละ 200,000 บาท ซึ่งผลงานที่ผ่านเข้ารอบประกอบด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 17 ทีม คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ 8 ทีม คณะบริหารธุรกิจ 5 ทีม คณะวิทยาศาสตร์ 1 ทีม และคณะเทคโนโลยีอาหาร 1 ทีม เป็นต้น ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับการต่อยอดโดยมีผู้ร่วมทุนจัดตั้งเป็นบริษัท จำหน่วยสินค้าจริง อยู่ระหว่างการพัฒนาชิ้นงานร่วมกับ TRUE INCUBE อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอจดสิทธิบัตร ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ส่งชิ้นงานไปทดสอบในโรงพยาบาลหรือสถาบันที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีนวัตกรรมอีกหลากหลายผลงานที่ไม่ได้ส่งเข้าร่วมโครงการ startup แต่ผลักดันให้ส่งผลงานเข้าประกวดเวทีต่างๆ ตามความเหมาะสม อาทิ โดรนสำรวจใต้น้ำ ของวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2561” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  รถเข็ญไฟฟ้าเคลื่อนที่รอบทิศทาง ของวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ฯลฯ “จากประสบการณ์ในเวที Startup ทำให้หลายคณะในมหาวิทยาลัยปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ของนักศึกษามากขึ้น โดยมีอาจารย์เป็นโค้ชคอยแนะนำให้นักศึกษาทำตามความฝันได้ตั้งแต่เริ่มเรียนมหาวิทยาลัย ซึ่งจากเดิมนักศึกษาจะคิดโปรเจกต์ตอนอยู่ชั้นปีที่ 4 ให้สามารถคิดและทำโปรเจกต์ได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เพราะนักศึกษามีศักยภาพเพียงพอและมีเวลาและความพร้อมในการต่อยอดวิชาความรู้จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อนำไปสู่แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยที่จะปรับตัวให้ทันต่อโลกอนาคต โดยมหาวิทยาลัยรังสิตจะผลักดันและสนับสนุนให้นักศึกษาแสดงศักยภาพขอตนให้เต็มที่ในเวทีต่าง ๆ ต่อไป”  ผศ.ดร.เชฏฐเนติ กล่าวเพิ่มเติม

ตัวอย่างผลงาน startup ปี 2017 ม.รังสิต ที่ได้รับรางวัล จำนวน 32 ทีม

1.วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จำนวน 17 ทีม

 1. ทีม Eat with me แอพพลิเคชั่นที่เป็นศูนย์กลางในการเลือกซื้ออาหารและผู้ทำอาหาร  (ไม่ได้ดำเนินการต่อ)
 2. M-Care แอพพลิเคชั่นจัดหาพยาบาลเพื่อดูแลผู้สูงอายุ  (ไม่ได้ดำเนินการต่อ)
 3. Lec shop แอพพลิเคชั่นให้คนเอาเลคเชอร์ที่จดไว้ดีๆ มาขายให้กับคนที่อยากซื้อไปอ่าน (ไม่ได้ดำเนินการต่อ)
 4. Mulvis แอพพลิเคชั่นที่จะคอยเป็ฯผู้ช่วยให้แก่ผู้ขับรถยนต์  (กำลังพัฒนาชิ้นงานร่วมกับ True incube)
 5. Sook Mai กล่องวัดระดับความสุกของทุเรียน (อยู่ในขั้นตอนจดสิทธิบัตร/ และทำวิจัย)
 6. Aventure Mate การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การท่องเที่ยวแนวใหม่ (กำลังพัฒนาชิ้นงานร่วมกับ True incube)
 7. กู้ไหนดี เว็บกลางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์และบริการด้านการเงิน (จัดตั้งบริษัทเรียบร้อยแล้ว)
 8. Holo Station ชุดโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วยภาพ Hologram ที่สามารถปฏิสัมพันธ์ด้วยได้ (ไม่ได้ดำเนินการต่อ)
 9. Join me แอพพลิเคชั่นที่รวบรวมกลุ่มคนที่มีความต้องการเดียวกันมารวมกลุ่มในการทำกิจกรรมเป้าหมายเดียวกัน (ไม่ได้ดำเนินการต่อ)
 10. Bike Park แอพพลิเคชั่นที่เพิ่มความปลอดภัยให้กับยานพาหนะ เตือนเมื่อมีคนโจรกรรมรถ (กำลังพัฒนาชิ้นงานร่วมกับ True incube)
 11. ทำด้วยมือ แอพพลิเคชั่นรวมสินค้า DIY Finde (ไม่ได้ดำเนินการต่อ)
 12. Finsabuy แอพพลิเคชั่นที่ช่วยในการรับฝากหิ้วของจากต่างประเทศ (กำลังพัฒนาชิ้นงานร่วมกับ True incube)
 13. Car U Ok แอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนการตรวจเช็คสภาพรถยนต์  (กำลังพัฒนาชิ้นงานร่วมกับ True incube)
 14. Anti Cloning แอพพลิเคชั่นตรวจเช็ค tag nfc เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า  (ไม่ได้ดำเนินการต่อ)
 15. Parking 4 U แอพพลิเคชั่นจองที่จอดรถ  (กำลังพัฒนาชิ้นงานร่วมกับ True incube/ อยู่ในขั้นตอนการจดสิทธิบัตร)
 16. Jub Jai แอพพลิเคชั่นในการตรวจวัดการเต้นของหัวใจสำหรับผู้สูงอายุ  (กำลังพัฒนาชิ้นงานร่วมกับ True incube)
 17. Cactus Brain อุปกรณ์ที่ช่วยดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์  (อยู่ระหว่างการพัฒนาต้นแบบให้สอดคล้องกับการใช้งาน)

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ จำนวน 8 ทีม

 1. Optical Innovation อุปกรณ์การศึกษาเรื่องแสงที่ใช้งานแบบง่ายๆ โดยเอามาต่อกัน (อยู่ระหว่างการพัฒนาต้นแบบให้สอดคล้องกับการใช้งาน)
 2. CE-RSU CYPHO 3 D อุปกรณ์สำหรับติดตั้งเพื่อใช้ร่วมกับสมาร์ทโฟนในการถ่ายภาพแบบ 3 มิติ (ได้รับการพัฒนาอุปกรณ์และปรับปรุงการใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญจาก บ.คัสตอมไมค์ จำกัด)
 3. CE-RSU 2 หมอนยางพารา 2 in 1 ยี่ห้อ Rub pill (เปิดจำหน่ายสินค้าแล้วบางส่วน อยู่ระหว่างการขยายพื้นที่ในการจำหน่วย)
 4. Smart Power (SLOH) อุปกรณ์การวัดน้ำหนักส่วนสูง ,คลื่นหัวใจ,อัตราการเต้นหัวใจ, ความดัน และความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด (อยู่ระหว่างการทดสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น เพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ปี 2562)
 5. CWD โปรแกรมอ่านภาษามือสำหรับคนพิการทางการออกเสียงและการได้ยิน (อยู่ระหว่างการพัฒนาให้สอดคล้องกับการใช้งาน)
 6. TTS RSU เสื้อปรับอุณหภูมิร้อน-เย็น (อยู่ระหว่างการพัฒนาให้สอดคล้องกับการใช้งาน)
 7. V-Check เครื่องสอบเทียบเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (ได้รับทุนต่อยอดจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อขอรับรองมาตรฐานในปี 2561)
 8. Gluco Touch เครื่องวัดระดับน้ำตาลแบบนิ้วสัมผัส (ได้รับทุนต่อยอดจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อขอรับรองมาตรฐานในปี 2561 และนำไปทดสอบที่คลินิกของโรงพยาบาลวชิระ)

คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 5 ทีม

 1. Flower Online No.15 ให้เช่าดอกไม้ประดิษฐ์โดยระบบออนไลน์ (อยู่ระหว่างขั้นตอนการหาผู้ร่วมทุน)
 2. Eat Ate  Eaten แอพพลิเคชั่นในการประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร (ไม่ได้ดำเนินการต่อ)
 3. Pig เครื่องมือในการแจ้งเตือนการอุดกันของเครื่องปรับอากาศ (ไม่ได้ดำเนินการต่อ)
 4. Beautician บริการด้านเสริมความงามแบบออนไลน์ (ไม่ได้ดำเนินการต่อ)
 5. Key Team (แจ่วฮอน) น้ำจิ้มแจ่วฮ้อน (จดทะเบียนบริษัทและจำหน่ายสินค้าแล้ว)

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ทีม

 1. SD Kit ชุดตรวจสอบเพศมนุษย์ทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่งไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อทดลองใช้ และอยู่ในขั้นตอนการจดสิทธิบัตร)

คณะเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 1 ทีม

 1. RSU Crispy Banana กล้วยสุกงอมที่กรอบโดยไม่ต้องผ่านการทอด (มีผู้ร่วมทุนจดทะเบียนบริษัทและจำหน่ายสินค้าแล้ว)
Previous post ฮันนี่เวลล์ มุ่งมั่น และร่วมมือขับเคลื่อนการเติบโตในไทย
Next post ‘เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต’ สุดยอดซูเปอร์รีจินัลมอลล์ แห่งเซ้าท์อีสต์เอเชีย ดึง ‘อิเกีย’เป็นพันธมิตร
Social profiles