ทาทาสตีล มอบทุนวิจัยวิศวโยธา สจล.ศึกษาเหล็กเพื่อออกแบบโครงสร้างรับแรงแผ่นดินไหว

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นทรงยาว TATA TISCON ในประเทศไทย มอบทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ ประจำปี 2560 TSTH Senior Project จำนวน 20,000 บาท แก่ปริญญานิพนธ์หัวข้อ : งานวิจัยการศึกษาพฤติกรรมการวิบัติของคานคอนกรีตเสริมด้วยเหล็กต้านทานแผ่นดินไหวเทียบกับเหล็กทั่วไป ผู้วิจัยคือ นางสาวพิทย์รดา เพ็ชรสุวรรณ นายเศวตฉัตร พรประเสริฐ และนายสุวิศิษฐ์ บานแย้ม อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. อำพน จรัสจรุงเกียรติ

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) เป็นการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาเปรียบเทียบกราฟ Strain Energy ของคานคอนกรีตเสริมด้วยเหล็กต้านทานแผ่นดินไหวกับคานคอนกรีตเสริมด้วยเหล็กทั่วไป เพื่อตรวจสอบมาตรฐานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ว่าสามารถรองรับการออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กต้านแรงแผ่นดินไหว โดยการออกแบบด้วยวิธีกำลังได้หรือไม่ และเพื่อตรวจสอบคานที่เสริมด้วยเหล็กต้านแรงแผ่นดินไหวสามารถรับพลังสะสมได้มากกว่าคานที่เสริมด้วยเหล็กทั่วไป

ผลงานวิจัยมีความสำคัญต่อการพิจารณาใช้เหล็กต้านทานแผ่นดินไหว เพื่อเป็นทางเลือกในการออกแบบโครงสร้างอาคารสำหรับต้านทานแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว รวมทั้งการใช้ Design Code ของวสท. ในการออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีกำลังร่วมกับเหล็กต้านทานแผ่นดินไหว เพื่อเสริมการต้านแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวในประเทศไทย

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายส่งเสริมการใช้เหล็กเส้นคุณภาพสูง และเหล็กต้านทานแผ่นดินไหว ให้เหมาะสมกับงานก่อสร้างในรูปแบบใหม่ ๆ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยในอนาคต ซึ่งผลงานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจัดพิมพ์เผยแพร่ให้กับวิศวกร และผู้สนใจทั่วไป อีกด้วย

Previous post “เกรท – วรินทร” เผยเคล็ดลับการมีตาคู่สวย แบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ ของแบรนด์วีต้าเบอร์รี่
Next post ทาทา สตีล มอบทุนวิจัยวิศวโยธา ธรรมศาสตร์ ศึกษาเปรียบเทียบความแข็งแรง และประหยัดการใช้เหล็ก SD 30 SD 40 และ SD 50
Social profiles