ทาทา สตีล มอบทุนวิจัยวิศวโยธา ธรรมศาสตร์ ศึกษาเปรียบเทียบความแข็งแรง และประหยัดการใช้เหล็ก SD 30 SD 40 และ SD 50

0 0
Read Time:2 Minute, 15 Second

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเหล็กเส้นทรงยาว TATA TISCON ในประเทศไทย มอบทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ ประจำปี 2560 TSTH Senior Project จำนวน 20,000 บาท แก่ปริญญานิพนธ์หัวข้อ : การศึกษาเปรียบเทียบการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีกำลัง (Comparison of the design of RC building by working stress and strength design) นักศึกษาผู้วิจัยประกอบด้วย นายสรายุทธ พวงวิลัย และนายอรรณพ สงไทย อาจารย์ที่ปรึกษาประจำงานวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ ศิริมนตรี งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อศึกษาออกแบบโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 วิธี ได้แก่ วิธีหน่วยแรงใช้งาน (Working Stress Method, WSM) และวิธีกำลัง (Strength Design Method ,SDM) โดยใช้กฎกระทรวงออกความตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารปี 2522 มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง และมาตรฐานสมาคมคอนกรีตอเมริกา (ACI 318-95 และ ACI 318-14 ) 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการออกแบบทั้ง 2 วิธี ในด้านปริมาณเหล็กเสริมที่ใช้ในหน่วยกิโลกรัมต่อคอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร ว่าวิธีการออกแบบใดมีความประหยัดมากกว่ากัน

งานวัจัยได้ศึกษาวิจัยผ่านการคำนวณและออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้อาคารสูง 7 ชั้น มีความสูงระหว่างชั้น 3 เมตร ความกว้าง 14 เมตร และยาว 27 เมตร ใช้กำลังอัดประลัยของคอนกรีตเท่ากับ 210, 240 และ 280 กิโลกรัมต่อหนึ่งตารางเซนติเมตร ผลของการวิจัยนี้ สามารถเปรียบเทียบเพื่อการออกแบบอาคารสูง 7 ชั้น โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน และวิธีกำลัง ในมาตรฐานต่าง ๆ ว่าวิธีใดประหยัดมากกว่ากัน โดยมีผลคำนวณเป็นหลักฐาน เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการออกแบบในอนาคต และยังสามารถเปรียบเทียบเหล็กเสริม ในแต่ละมาตรฐานในการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานว่าเหล็กเสริมชั้นคุณภาพ SD 30 SD 40 และ SD 50  นั้น การใช้เหล็กชั้นคุณภาพที่สูงกว่าประหยัดเหล็กได้มากกว่า

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้เหล็กเส้นชั้นคุณภาพสูง และเหล็กต้านทานแผ่นดินไหว เหมาะสมกับงานก่อสร้างในรูปแบบใหม่ ๆ โดยมีการศึกษาวิจัยเพื่อตรวจสอบ ยืนยันข้อเท็จจริง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหรรมก่อสร้างของประเทศไทยในอนาคต  ซึ่งผลงานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจัดพิมพ์เผยแพร่ให้กับวิศวกร และผู้สนใจทั่วไป อีกด้วย

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post ทาทาสตีล มอบทุนวิจัยวิศวโยธา สจล.ศึกษาเหล็กเพื่อออกแบบโครงสร้างรับแรงแผ่นดินไหว
Next post มหกรรมเพื่อสุขภาพ และโยคะครั้งยิ่งใหญ่ ในหัวหิน
Social profiles