ปทุมธานีเปิดตลาดผลผลิตเกรด “GAP” โชว์ศักยภาพอาหารปลอดภัย

กระแสการบริโภคของคนทั่วโลกในปัจจุบัน หันมาให้ความสำคัญต่อประเด็น “ความปลอดภัย” ของอาหารกันอย่างแพร่ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ภาคการเกษตรของไทยในฐานะ “ต้นทาง” การผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร จำเป็นต้องเร่งปรับตัวเพื่อรับมือกับกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

นายมนต์สิทธิ์​ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เผยว่าจังหวัดปทุมธานีที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตรที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ มีสินค้าหลัก คือ ข้าวพืชผัก ไม้ผล อาทิกล้วย ฝรั่ง แคนตาลูป เมล่อน และผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆ และยังมีแหล่งประมงน้ำจืด และด้านปศุสัตว์ โดยจังหวัดปทุมธานีมีความตระหนักดีถึงผลกระทบอันร้ายแรงจากการใช้สารเคมีในการเกษตรและกระแสการบริโภคที่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของอาหารมากขึ้น ทางจังหวัดฯ จึงได้กำหนดประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ “เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจร” เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการผลิตทางการเกษตรตั้งแต่ “ต้นทาง” คือ แปลงของเกษตรกรที่ต้องได้คุณภาพมาตรฐานสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ขณะที่ “กลางทาง” คือ การแปรรูปเป็นอาหารต้องมีความสะอาดปลอดภัย ไปจนถึง “ปลายทาง” คือการนำผลผลิตและสินค้าแปรรูปส่งไปให้ถึงมือผู้บริโภคได้อย่างสะอาด ถูกหลักอนามัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ดำเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัยขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยง การผลิต การตลาด และการบริโภค​สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัด จึงเป็นที่มาของการจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดปทุมธานี” ขึ้น ทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-22 มิถุนายน 2561 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561 และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)​ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

“จุดเด่นสำคัญของการจัดงานคือการนำเสนอจุดยืนของจังหวัดปทุมธานี ในเรื่องอาหารปลอดภัยที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลาย โดยเราได้ระดมสินค้าจากเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยจำนวน 200 ราย มาออกร้านจำหน่ายให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง นอกจากนั้นยังมีการนำเสนอความรู้เรื่องสารเคมีปนเปื้อน การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การตรวจเลือดเพื่อหาสารเคมี การสาธิตมีเมนูเพื่อสุขภาพจากเชฟที่มีชื่อเสียงตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายและสาระบันเทิงอื่นๆ อีกมากมาย”

Previous post การเคหะฯ พรีเซลส์ The NHA ชูทำเล ลำลูกกา คลอง 2 ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่
Next post แม็คโคร ร่วมลงนามสัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน
Social profiles