พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “ให้โอกาส สร้างคน” หรือ “BBG Young Badminton”

ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง โครงการ “ให้โอกาส สร้างคน” หรือ “BBG Young Badminton” โดย สโมสรกีฬา บีบีจี อันเนื่องมาจากพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ร่วมกับ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภและ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ ผสานพลัง ดันกลุ่มเด็กและเยาวชนผู้ขาดโอกาส สู่เส้นทางอาชีพในวงการขนไก่

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา โดยมี คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายเอกภพ เดชเกรียงไกลสร ประธานสโมสรกีฬาบีบีจี และ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมแถลงข่าวการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ “ให้โอกาส สร้างคน” หรือ “BBG Young Badminton” ฝึกอบรมทักษะกีฬาแบดมินตันแก่เด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาโดยมุ่งหวังพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่เส้นทางการเป็นนักกีฬาและการประกอบอาชีพทางด้านกีฬา โดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่สนใจ ได้เรียนรู้ ฝึกฝนเทคนิค ทักษะ และวิธีการเล่นกีฬาแบดมินตันที่ถูกต้อง จนสามารถเป็นนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสากล สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกฝนกีฬาแบดมินตันไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตตลอดจนสามารถถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ให้กับรุ่นต่อไป อันจะสามารถเป็นแนวทางการสร้างอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน ภายหลังออกจากศูนย์ฝึกฯ และที่สำคัญยังเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและป้องกันการกระทำผิดซ้ำ

ทางด้าน นายเอกภพ เดชเกรียงไกรสร ประธานสโมสรกีฬา บีบีจี กล่าวว่า ผมยินดีอย่างยิ่งและต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เห็นถึงความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่สอง โดยจุดมุ่งหมายร่วมกันของเราทุกฝ่ายคือการได้เห็นเด็กและเยาวชนที่ต้องการโอกาสได้รับโอกาสและสามารถเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้นจนสามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นนักกีฬาอาชีพและประกอบอาชีพด้านกีฬาได้การที่สโมสรกีฬา บีบีจี เพิ่มชนิดกีฬาประเภทแบดมินตันขึ้นมานั้น นับว่าเป็นการขยายโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองด้วยการเป็นนักกีฬาประเภทกีฬาแบดมินตัน ซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่ทำให้เด็กและเยาวชนมีการพัฒนา สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้นได้ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งจากการดำเนินโครงการต่อเนื่องกันเป็นเวลากว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา เด็กและเยาวชนในโครงการมีพัฒนาทักษะและเทคนิคการเล่นกีฬาแบดมินตันในระดับที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จนได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาแบดมินตันภายของกรมพินิจฯในครั้งที่ผ่านมานี้ นอกจากนี้ ด้วยนโยบายการให้ความช่วยเหลืออย่างรอบด้านของสโมสรกีฬา บีบีจี เราได้วางแนวทางการช่วยเหลือเป็นโครงการต่อเนื่อง นั้นคือเด็กและเยาวชนในโครงการ BBG Young Badminton ภายหลังออกจากศูนย์ฝึกฯ พวกเขาจะได้รับโอกาสในการเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นนักกีฬาอาชีพกับสโมสรกีฬา บีบีจี หรือ หากต้องการประกอบอาชีพด้านอื่นๆ ทางสโมสรกีฬา บีบีจี ได้มีการประสานงานเครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจที่พร้อมเปิดโอกาสการทำงานไว้รองรับ และหากมีความประสงค์ที่ศึกษาต่อ เราได้มีการประสานงานกับภาคการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)เพื่อให้ได้ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ต้องการ จนสามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว สามารถทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม กลับคืนสู่สังคมได้ในอนาคตอย่างยั่งยืน

ทาง คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า “หลังจากที่ความร่วมมือ MOU ฉบับแรกประสบความสำเร็จด้วยดี มีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นมากมาย ได้แก่ การอบรมทักษะกีฬาแบดมินตันสู่เส้นทางการเป็นนักกีฬา ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน เน้นการฝึกปฏิบัติเป็นทีมร่วมกันระหว่างผู้ฝึกสอนกับน้อง ๆ ให้สามารถปฏิบัติตั้งแต่งขั้นพื้นฐาน รวมถึงคำแนะนำทาด้านเทคนิคที่ถูกต้อง โดยมีการประเมินผลทางภาคปฏิบัติจัดการแข่งขันภายในศูนย์ฯ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการฝึกฝนด้วย การอบรมเป็นผู้ตัดสินและผู้กำกับเส้น และทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินและผู้กำกับเส้นในสนามแข่งขันจริง การจัดคลินิกกีฬาแบดมินตัน โดยนำโค้ชทีมชาติและนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติเข้าฝึกอบรมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ การส่งน้อง ๆ เข้าแข่งขันในสนามจริง จนได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้งได้รับคำชมเชยจากผู้จัดการแข่งขันด้วย ด้วยพระกรุณาธิคุณในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชนผู้กระทำผิด รวมถึงผู้ขาดโอกาสทางสังคม จึงมีพระดำริให้สโมสรกีฬาบีบีจี จัดทำโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาแบดมินตันสู่เส้นทางการเป็นนักกีฬาและการประกอบอาชีพทางด้านกีฬา โดยเริ่มดำเนินโครงการในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เป็นโครงการต่อเนื่อง เป็น MOU ฉบับใหม่นี้ ทั้งนี้ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ จึงให้ความสำคัญและให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆด้วยพระบารมีและพระกรุณาธิคุณในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จึงเชื่อแน่ว่า โครงการ ให้โอกาส สร้างคน BBG Young Badminton กับ MOU ฉบับใหม่นี้ ย่อมสำเร็จลุล่วงด้วยดี เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาแนวคิด ทักษะ ตลอดจนสร้างโอกาสในการมีสัมมาอาชีพ เป็นการคืนคนดีสู่สังคมต่อไป”

นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณทุกภาคส่วน ที่เข้ามาช่วยเหลือเด็กและเยาวชนภายในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในครั้งนี้ ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดียิ่ง เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ใช้ความสามารถของตนเอง ในทางสร้างสรรค์ ได้ฝึกฝนความมีระเบียบ ความอดทน มีการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้ดีขึ้น มีความรู้ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติอย่างถูกต้อง จนสามารถต่อยอดเป็นอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ภายหลังออกจากศูนย์ฝึกฯ และนอกจากนี้ยังมีส่วนสำคัญในด้านการแก้ปัญหาการกระทำผิดซ้ำของกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ได้อีกทางหนึ่ง

Social profiles