จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เดินหน้าเปิดหลักสูตร วิชาเตรียมการใช้ชีวิตสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้  (Jin Wellbeing County) “เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ เดินหน้าส่งเสริมศักยภาพผู้สูงวัย เปิดตัวหลักสูตรสำหรับผู้สูงอายุ Grand Age Management by Jin Academy เพื่อหวังปลุกพลังแห่งการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าให้แก่ผู้สูงอายุอีกครั้ง สร้างสรรค์ 10 ชุดการเรียนรู้ (Training Module) ครอบคลุม 3 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ การมีสุขภาวะที่ดี (Strong Health) ความมั่นคงทางสังคม (Social Security) การมีส่วนร่วมทางสังคม (Social Participate) ครอบคลุมทั้งด้านการแพทย์ โภชนาการ การลงทุน เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม ความบันเทิง และการเดินทาง พร้อมระดมวิทยากรทรงคุณวุฒิหลากหลายวงการร่วมถ่ายทอดวิชาตลอดสามเดือนครึ่ง นำโดย นพ. เฉก ธนะสิริ, พญ. กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล, Coach Becky Russell และผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆอีกมากมาย เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึ30 สิงหาคมนี้

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เป็นโครงการที่พักอาศัยที่ออกแบบมาสำหรับผู้สูงวัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านไลฟ์สไตล์ ที่ผนวกกับการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ หรือ Integrated Healthcare ครบวงจรแห่งแรกของเมืองไทย สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) เนื่องจากประเทศไทยกำลังย่างเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ภายในปี พ.ศ.2568 โดยจะทำให้มีจำนวนผู้สูงอายุประมาณ 14.4 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด จำนวนประชากรผู้สูงอายุที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้จึงเป็นความท้าทายที่ประเทศต้องเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน

นางฐิตารี อยู่วิทยา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ กล่าวว่า จากการที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ภายในปี พ.ศ.2568 โดยจะทำให้มีจำนวนผู้สูงอายุประมาณ 14.4 ล้านคน  หรือเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด จำนวนประชากรผู้สูงอายุที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ จึงเป็นความท้าทายที่ประเทศต้องเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เช่นเดียวกับโครงการ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ซึ่งเป็นเมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ ในฐานะผู้นำด้านการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ ผนวกที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุภายใต้การดูแลของกลุ่มธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป

หลักสูตร Grand Age Management เป็น การสร้างเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อบรรลุ 3 เป้าหมาย คือ 1) ผลักดันให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างอิสระ สามารถป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค 2) เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและเข้าถึงความมั่นคงปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย สังคม การเงิน การมีผู้ดูแลที่เหมาะสมและสิ่งแวดล้อมตามความต้องการ และ 3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจแนวทางการมีส่วนร่วมภายในครอบครัว ชุมชน และสังคม ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามศักยภาพและความต้องการของตนทั้งที่ก่อให้เกิดรายได้และที่ก่อคุณประโยชน์ที่ไม่ใช่ตัวเงินซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุได้ทำประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และส่วนรวม

หลักสูตร Grand Age Management  ในครั้งนี้ ได้รวบรวมวิทยากรจากหลากหลายวิชาชีพ ผู้ทรงความรู้จากด้านต่างๆ อาทิ นพ. เฉก ธนะสิริ กับการถ่ายทอดประสบการณ์และเคล็ดลับการมีอายุถึง 120 ปี, นพ. บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล กับการถ่ายทอดวิชาสะกดจิตแก้ปมชีวิต, พญ. กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล กับการถ่ายทอดศาสตร์ธรรมชาติบำบัดและโภชนาการเพื่อสุขภาพ, ดร. ชาติชาย มีสุขโข กับการถ่ายทอดการวางแผนการลงทุนเพื่อรายได้ที่มั่นคงหลังเกษียณ , อ. เอกอุไรรักษ์ บุญธนาศิลาโรจน์ ในคลาสซุมบ้า การออกกำลังกายแนวใหม่สำหรับคนรุ่นใหญ่ และ Coach Becky Russell กับการถ่ายทอดเคล็ดลับการดูแลภาพลักษณ์และการแต่งกาย ฯลฯ ที่จะมาร่วมถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนได้เตรียมพร้อมในการใช้ชีวิตสูงวัยอย่างมีคุณภาพในทุกๆด้านอย่างตรงจุด

ผู้สนใจสามารถสมัครหลักสูตร  Grand Age Management ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 สิงหาคมนี้ โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุ 55 ปีขึ้นไป ใช้เวลาอบรม 3 เดือนครึ่ง ทุกวันอังคาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย – 11 ธ.ค 2561 เวลา 10.00-15.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนน พระราม 9 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทาง www.jinwellbeing.com/classroom หรือโทรศัพท์ 02 157 1390 มือถือ 062 802 9999 ทุกวันทำการ

Social profiles