ม.รังสิต จัดบรรยายพิเศษ “กระทรวงใหม่ : โอกาสและความท้าทาย สำหรับมหาวิทยาลัย”

มหาวิทยาลัยรังสิต เล็งเห็นความสำคัญด้านนโยบายการปรับเปลี่ยนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0  โดยมีหัวใจหลักอยู่ที่การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาคนในประเทศไปสู่ศตวรรษที่ 21 จึงเชิญวิทยากรกิตติมศักดิ์ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายพิเศษ “กระทรวงใหม่ : โอกาสและความท้าทาย สำหรับมหาวิทยาลัย” ให้แก่ ผู้บริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงกระบวนการปรับ/ ปฏิรูปกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่า เมื่อโลกไม่ใช่ใบเดิม เมื่อโลกปรับ เราต้องเปลี่ยน การขับเคลื่อนไทยเเลนด์ 4.0 หัวใจจึงอยู่ที่การสร้างคน การปรับโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจซึ่งที่ที่สำคัญที่สุดคือ มหาวิทยาลัย เพราะมหาวิทยาลัยสร้างคน สร้างองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรม ในการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21

ประเทศไทยถือว่าเป็นยักษ์หลับของอาเซียน ดังนั้น เราจะทำให้ยักษ์ที่หลับนั้นตื่นขึ้นมาได้อย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่ที่พลังของพวกเราในวันนี้ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ผมมักพูดอยู่เสมอว่า มหาวิทยาลัยคือตัวหมุดที่สำคัญในการเปลี่ยนผ่านประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยเอกชน  ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเอกชนนั้นถูกมองข้าม แต่จริงๆ แล้วมหาวิทยาลัยเอกชนคิดที่จะทำเรื่องการศึกษาไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องเต็มไปด้วยการคิดการใหญ่ ความมุ่งมั่นตั้งใจ โดยผ่านด่านทดสอบมากมายเพื่อนำไปสู่ภาระการสร้างคน

โลกไม่ใช่ใบเดิม โลกในศตวรรษที่ 21 นั้น มีชุดของโอกาสชุดใหม่ และพร้อมๆ กันนั้นก็มีภัยคุกคามชุดใหม่ และมีความคาดหวังชุดใหม่ และมีข้อจำกัดชุดใหม่ ดังนั้น เราจึงอยู่ในโลกที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เพราะเราอยู่ในโลกที่เทคโนโลยีกำลังป่วนโลก ภูมิทัศน์ใหม่ของโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไป  เราจึงต้องมีปรับตัวโดยเริ่มจากกระบวนการทางความคิด มหาวิทยาลัยจึงต้องเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาให้ปรับตัว เปลี่ยนกระบวนการทางความคิด ทักษะ และพฤติกรรม ในฐานะที่มีหน้าที่ช่วยในการผลักดันไทยแลนด์ 4.0 เราจึงต้องสร้างคนไทย 4.0 ขึ้นด้วย โดยเริ่มจากการสร้างมหาวิทยาลัย 4.0 ดังนั้น นี่คือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนโลกในศตวรรษที่ 21 คือ 1.คน คือ เตรียมคนให้พร้อม และ 2.เทคโนโลยี โดยรู้เท่าทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี  ดังนั้น สิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนโลกจึงอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยเริ่มจากตัวเราที่จะช่วยขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0

ภารกิจในการขับเคลื่อนกระทรวงใหม่ (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มี 2 ภารกิจหลัก คือ 1. การเตรียมคนไทยให้มีความพร้อมไปสู่ศตวรรษที่ 21 คือ เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ รังสรรค์ออกมาเป็นนวัตกรรม การเตรียมคนที่มีพลัง ตระหนักว่าเราสามารถทำอะไรเพื่อประเทศได้  มีความคิดที่ยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนสังคมและโลก โดยมหาวิทยาลัยต้องสร้างความเป็นตนเพื่อสามารถอยู่รอดในชีวิตประจำวันและทำตัวให้เป็นประโยชน์ให้แก่ประเทศ และความเป็นคนที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และสามารถสร้างคนที่จบออกไปแล้วสามารถทำงานได้จริง โดยมีทั้ง Hand, Head, Hart ดังนั้น ภารกิจของมหาวิทยาลัยจึงสำคัญมาก 2.การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อตอบโจทย์นวัตกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งได้มีโอกาสเห็นการปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ๆ ผ่านนวัตกรรมต่างๆ มากมาย มีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่นวัตกรรมต่างๆ ที่รังสรรค์ขึ้นมา

เป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ 1. Future Setting การเชื่อมปัจจุบันกับอนาคต ตอบโจทย์ในการเตรียมคนไทยไปสู่ศตวรรษที่ 21 ที่อยู่ในโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 2. Game Changing การเปลี่ยนกระบวนทัศน์และการขับเคลื่อนประเทศไทย โดยคิดนอกกรอบหรือสร้างโมเดลใหม่ ๆ 3.Innovation Capacity Building การสร้างสมรรถนะและยกขีดความสามารถเชิงนวัตกรรมให้กับประเทศในทุกระดับ โดยสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ Startup ผู้ประกอบการ เป็นต้น  

  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหัวใจสำคัญในการปฏิรูป 3  ประการ คือ

1.Administrative Reform

2.Regulatory Reform

3.Budget Reform

เมื่อโลกปรับไทยต้องเปลี่ยน ไทยแลนด์ 4.0 เริ่มที่ตัวเรา ดังนั้น หัวใจสำคัญจึงอยู่ที่การสร้างคน การปรับโครงสร้างสังคมเศรษฐกิจ ดังนั้น เบ้าหลอมที่สำคัญที่สุดคือ มหาวิทยาลัย  ที่จะสร้างคน สร้างองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรม

Social profiles