จังหวัดนครราชสีมา จัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรเมืองย่าโมโคราช”

จังหวัด นครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา จัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรเมืองย่าโมโคราช” ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley กิจกรรมหลักพัฒนาระบบการตลาดสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ที่แปรรูปและไม่แปรรูป กิจกรรมย่อยการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร โดยจะจัดขึ้นวันที่ ๒๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช

โดยมี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีเป็นประธานงานแถลงข่าวร่วมด้วย นาย วิบูลย์ ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่๒๕กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา

นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ปัจจุบัน ผลผลิตการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มเกษตรกรของจังหวัดนครราชสีมา ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทั้งที่ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรของจังหวัดนครราชสีมา ล้วนแต่มีคุณภาพและราคาถูก

อีกทั้งยังแฝงด้วยวัฒนธรรมพื้นบ้านของคนโคราช ซึ่งในแต่ละอำเภอของจังหวัดนครราชสีมาจะมีสินค้าของดีของเด่นแตกต่างกันไป กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมายังขาดการประชาสัมพันธ์สินค้าและ ผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตร และนั้นอาจจะส่งผลในด้านการพัฒนาคุณภาพเพื่อการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงขาดการสร้างเครือข่ายในอนาคต จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนมากในการดำเนินการ ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก จังหวัดนครราชสีมา จึงดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาเป็นหน่วยดำเนินการ ๓ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของรัฐ เกษตรกร ผู้อยู่ในวัยแรงงาน และผู้ประกอบการ ตามหลักเศรษฐกิจพอพียง ภูมิปัญญาชาวบ้าน หลักวิชาการ นวัตกรรมใหม่ในยุคดิจิทัล กิจกรรมการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม พลังงานทดแทน กิจกรรมย่อยส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน กิจกรรมย่อยการบูรณาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพมันสำปะหลัง กิจกรรมพัฒนาระบบการตลาดสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมที่แปรรูปและไม่แปรรูป กิจกรรมย่อยส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น การส่งเสริมการตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา และเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เคหกิจการเกษตรในการส่งเสริมการผลิตสินค้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

จึงได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรเมืองย่าโมโคราช” ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายของจังหวัดนครราชสีมา

Previous post Network & Connection กับการ Scale Up ธุรกิจในโลกปัจจุบันและอนาคต
Next post ผู้บริหารฮุนไดมอบรถฮุนได เอช-วัน ใหม่ ให้ครอบครัวคุณ “เปิ้ล” นาคร
Social profiles