ทปอ. ผนึกเอกชน ดึงมหาวิทยาลัยระดับโลก จัดงาน “Cambridge Berkeley Stanford Tech Transfer Thailand 2019”

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จับมือบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  เตรียมจัดงาน “Cambridge Berkeley Stanford Tech Transfer Thailand 2019” ครั้งแรกในประเทศไทย งานประชุมด้านการศึกษาระดับชาติที่จะดึงผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก และสถาบันอุดมศึกษาของไทย ร่วมถอดบทเรียนทิศทางความเปลี่ยนแปลงของการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา โดยกำหนดจัดในเดือน มกราคม 2562 ที่จะถึงนี้

ศาสตราจารย์คลินิก นพ. อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้มีการกำหนดภารกิจด้านการศึกษาของไทย คือ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีระหว่างกัน ซึ่งปัจจุบันได้มีการผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ สามารถผลิตสินค้าและให้บริการแก่ผู้บริโภคได้ นำไปสู่การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างภาคการศึกษา ภาครัฐและเอกชน เพื่อการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างแท้จริง

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ในอนาคตอันใกล้ประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้น จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีขั้นสูงต่างๆ ซึ่งล้วนมีความสำคัญต่อภาคการศึกษาไทย และสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ต้องปรับตัว พัฒนาหลักสูตรการเรียนให้ตอบโจทย์ความต้องการของยุคดิจิทัล โดยในปี 2562 ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของประเทศไทย ในการขับเคลื่อนกลไกต่างๆ หันมาให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภาคการศึกษาในอนาคต โดย ทปอ. ได้ร่วมมือกับ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เตรียมจัดงาน “Cambridge Berkeley Stanford Tech Transfer Thailand 2019” ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม  2562 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ร่วมกันจุดประกายแนวทางการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากสถาบันอุดมศึกษา สู่การใช้ประโยชน์จริงของธุรกิจการศึกษาของไทยในศตวรรษที่ 21 ครั้งแรกในประเทศไทย

ไฮไลท์ของการจัดงานดังกล่าว คือ การเชิญ 3 กูรูจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ได้แก่ University of Cambridge, University of California,Berkeley และ Stanford University ที่จะมาแบ่งปันแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนกลยุทธ์ และเทคนิคการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษา มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลงานวิชาการ ผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ  ซึ่งจะช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาของไทย ได้เห็นภาพของการเดินหน้าอย่างมียุทธศาสตร์ที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทกับประเทศไทย

“ปัจจุบันสังคมกำลังเผชิญกับการวิวัฒนาการสู่ความเป็นดิจิทัล โดยมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาบทบาทในการใช้ชีวิตของมนุษย์ รวมถึงการประกอบธุรกิจ ซึ่งในยุคดิจิทัลมีนวัตกรรมจำนวนมากเกิดขึ้นในสถาบันการศึกษา โดยมีภาคเอกชนเข้ามาช่วยเหลือในการต่อยอดการคิดค้นนั้นไปสู่การใช้ประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ซึ่งการแบ่งปันองค์ความรู้และเทคโนโลยีระหว่างภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน จะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่สำคัญ ขับเคลื่อนระบบการศึกษาไทยให้ก้าวหน้าขึ้นอีกด้วย” ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ส่วนประชาสัมพันธ์ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) หมายเลขโทรศัพท์ 02-354-5150-2 หรือเข้าไปที่ https://www.facebook.com/cuptthailand

Social profiles