พบกับการแข่งขันทักษะวิชาการ “47 ปี วิถีปริยัติ ศรัทธาก้าวไกล น้อมใจจิตอาสา” โรงเรียนพระปริยัติธรรม 12–13 มกราคม 2562 ที่พุทธมณฑล นครปฐม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แถลงข่าวงานแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 และนิทรรศการภายใต้ชื่อ “งาน 47 ปี วิถีปริยัติ ศรัทธาก้าวไกล น้อมใจจิตอาสา” ในวันที่ 12-13 มกราคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมี พระครูสุวรรณสรานุกิจ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 10 องสรภาณอนัมพจน์ (ดร.พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว) ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 14 หลวงจีนสังฆรักษ์สัญชัย เสี่ยซัง ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 13 พระมหาวิจิตร กลยาณจิตโต ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1 และนายนายสิทธา มูลหงษ์  ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกันแถลงข่าว

พระครูสุวรรณสรานุกิจ ประธานกลุ่ม ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญฯ กลุ่ม 10 กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการจัดงานดังกล่าวในส่วนกลางที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม และจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงความสามารถของนักเรียน ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งมีความสามารถทั้งทางด้านวิชาการ และทักษะด้านวิชาชีพที่คนทั่วไปอาจจะยังไม่ได้รับรู้เท่าที่ควร ทั้งนี้ ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญฯ เป็นการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้กับเด็กผู้ชายที่ขาดโอกาสทางการศึกษา จากครอบครัวชาวชนบทที่ยากจน ได้มีโอกาสเข้ามาบวชเรียน เป็นการช่วยเหลือสังคม และช่วยเหลือรัฐบาลให้ปัญหาสังคมลดน้อยลง ได้เข้ามาบวชเรียนฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  และเมื่อจบการศึกษาระดับม.6 แล้วยังสามารถนำวุฒิการศึกษาไปสมัครเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้ด้วย

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นโรงเรียนที่พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เน้นพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีความรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริมเยาวชนให้เก่งและดี  การจัดการศึกษา ปัจจุบันมี 3 แผนก คือแผนกธรรม แผนกบาลีและแผนกสามัญศึกษา การจัดการทั้งสามแผนกนั้น มุ่งเน้นพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นคนดีและคนเก่ง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ ประชาชนทั่วไปสามารถส่งบุตรหลานเข้ามาบวชเรียนได้ เป็นโรงเรียนทางรอดของสังคมอีกทางหนึ่ง  ผู้ปกครองที่สนใจจะให้บุตรหลานมาบวชเรียนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร.02-4417950

นายสิทธา มูลหงษ์ ผอ. กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถึงที่มาของงานว่า “สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญทั่วประเทศ จำนวนทั้งหมด 407 โรง 40,000 กว่ารูป การสนับสนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรมนั้น นอกจากสนับสนุนงบประมาณไม่ว่าจะส่วนของการจัดการศึกษา การบริหารจัดการ การดูแลอัฐบริขารความสะดวกต่าง ๆ ของสามเณรนักเรียนทั้งหมดแล้ว ยังจัดงบประมาณ ในการจัดมหกรรมฯ ในครั้งนี้

การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม ระดับประเทศ จัดติดต่อกันเป็นประจำทุกปี ในปีนี้เป็นปีที่ 10 โดยหมุนเวียนไปจัดในภาคต่างๆ ทั่วประเทศ แต่ในปี้นี้ครบ 47 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียน พระปริยัติธรรม ซึ่งถือว่าเป็นวาระพิเศษ จึงได้มาจัดที่ส่วนกลาง คือที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภายในงานจะได้พบกับการกิจกรรมแข่งขันทั้งสิ้นถึง 51 รายการ มีทั้งการจัดการแข่งขันวิชาการที่เป็นความรู้ และเรื่องของทักษะ ช่างฝีมือ และนวัตกรรมต่าง ๆ มากมาย”

การจัดงานครั้งยิ่งใหญ่นี้ เป็นโอกาสดีที่ครูจากร.ร.พระปริยัติธรรมต่างๆ ทั่วประเทศ จะได้มาพบกัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ และเปิดโลกทัศน์กัน หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวคืองานแข่งขันทักษะวิชาการเพื่อให้เกิดนวัตกรรมทางความคิดที่ต่อยอด นับเป็นการเปิดโลกทัศน์สร้างสรรค์ที่สวยงาม ท่ามกลางภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงที่ต้องเรียนรู้ให้เท่าทัน

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ คุณพ่อ คุณแม่ พาบุตรหลาน มาร่วมสัมผัสงานที่ยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาระดับประเทศชาติ ที่ให้ความรู้ด้านทักษะ หลักธรรม  เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาต่อไป ในงาน ” 47 ปี วิถีปริยัติ ศรัทธาก้าวไกล น้อมใจจิตอาสา” ในวันที่ 12-13 ม.ค. ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม

Social profiles