สพภ. หรือ BEDO จัดงาน Bio Market 2019 ภายใต้แนวคิด “สินค้าเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า ทรัพยากรชีวภาพไทยยั่งยืน”

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าทรัพยากรชีวภาพ (ชื่องาน Bio Market 2019 ภายใต้แนวคิด สินค้าเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า ทรัพยากรชีวภาพไทยยั่งยืน” ) ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค จังหวัดปทุมธานี ระหว่างเวลา 10.00 – 21.00 น. โชว์สุดยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรชีวภาพและผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ จำนวน 50 ราย จาก 25 จังหวัด

นายธนิต  ชังถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  เปิดเผยว่า  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ได้จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าทรัพยากรชีวภาพ “Bio Market 2019”   ภายใต้แนวคิด “ สินค้าเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า…ทรัพยากรชีวภาพไทยยั่งยืน” เพื่อนำเสนอสุดยอดผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าจากความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การดำเนินงานของ Bedo ในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ซึ่งเป็นกระแสเศรษฐกิจของโลก อีกทั้งเป็นช่องทางสื่อสารการตลาดระหว่างสินค้าชุมชนกับสาธารณชนในเมือง และภาคธุรกิจ ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพของชุมชนที่มีการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ สร้างมูลค่าด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาต่อยอดสู่สากล สร้างรายได้สร้างโอกาส ขยายช่องทางการตลาด ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพแก่ชุมชนและผู้ประกอบการ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นคนไทยให้เห็นคุณค่าและนำความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ซึ่งที่ผ่านมา Bedo ได้ผลักดันให้สินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบและดำเนินธุรกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน และได้รับตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพเป็นที่รู้จักให้มากขึ้นโดยจัดให้มีสถานที่จัดจำหน่ายผ่านเครือข่ายพันธมิตรที่ให้การสนับสนุน รวมถึงจัดกิจกรรมการตลาดและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นประจำทุกปี

สำหรับงาน Bio Market 2019 จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ ชม ชิม ช้อป แชร์ ชิลล์ กับสินค้าชุมชนจาก 50 ชุมชน ของ 25 จังหวัด ร่วมเสวนาพูดคุยกับชุมชน ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการเข้าร่วมโครงการกับทาง Bedo ที่จะมาร่วมแบ่งบันความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์กระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่ เรื่องของการวางแผน  การพัฒนาผลิตภัณฑ์  การบริหารจัดการ ตลอดจนถึงการทำตลาด โดยอยู่บนเงื่อนไขของการใช้ทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นเป็นฐานในการผลิตหลัก ขณะเดียวกันกระบวนการผลิตก็ต้องไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม สร้างแนวคิดการทำธุรกิจควบคู่กับการอนุรักษ์เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้น ตามแนวคิดในการบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบ Bedo Concept กล่าวคือ มีการใช้ทรัพยากรชีวภาพในชุมชนเป็นวัตถุดิบ (Local content) การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly product) และนำรายได้ไปอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชีวภาพ (Future of the Origin) ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

Social profiles