สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา กับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อการพัฒนานักกีฬาแบดมินตันไทยสู่ความเป็นเลิศในระดับโลก

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่างสมาคมฯ กับมหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ โดยมี คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นายแพทย์ชนินทร์ ล่ำซำ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนาม

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ เผยว่า “สำหรับความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนานักกีฬาแบดมินตันไทยสู่ความเป็นเลิศในระดับโลก โดยมหาวิทยาลัยมหิดลจะให้การสนับสนุนแก่สมาคมฯ ในหลายด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ในการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแบบบูรณาการร่วมกับสมาคมฯ เพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคลากรทางการกีฬา โดยประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในส่วน Strength & Fitness ความแข็งแรงและความพร้อมของร่างกาย Physiology สรีรวิทยาBiomechanics ชีวกลศาสตร์ และ Nutrition โภชนาการ ติดตามประเมินผล ให้คำแนะนำการฝึกซ้อม และศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาร่วมกัน จัดอบรมและประชุมสัมมนา ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านวิชาการ และการศึกษาวิจัย ใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีความทันสมัย ในการตรวจสอบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา เพื่อเสริมจุดแข็ง และปรับปรุงข้อบกพร่องของนักกีฬาแต่ละคน เพื่อให้มีความพร้อมสูงสุดสำหรับการแข่งขัน”


“ด้วยความร่วมมือครั้งนี้ จะทำให้นักกีฬาแบดมินตันมีโอกาสได้ฝึกซ้อมอย่างเข้มข้น ทั้งด้านเทคนิค และทักษะฝีมือ ตามวิทยาศาสตร์การกีฬาเต็มรูปแบบ ภายใต้การดูแลร่วมกันของทีมงานจากมหาวิทยาลัยมหิดล และจากสมาคมฯ นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเป็นคู่มือในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้แก่นักกีฬาชุดต่อ ๆ ไปในอนาคต อีกทั้งจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับวงการกีฬาของประเทศ รวมทั้งมหาวิทยาลัยมหิดลจะได้นำข้อมูลที่บันทึกไว้ ไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาต่อไปด้วย”


นายแพทย์ชนินทร์ ล่ำซำ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมหิดลโดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการ และการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา แบบบูรณาการร่วมกับ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ในการพัฒนากีฬาแบดมินตันของชาติ ไปสู่ความเป็นเลิศ โดยการประยุกต์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนการเป็นวิทยากร ที่ปรึกษาด้านวิชาการให้กับสมาคมฯ เพื่อเตรียมความพร้อม และเพิ่มขีดความสามารถของนักกีฬาด้วยศาสตร์ต่างๆ ของวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ โภชนาการ ชีวกลศาสตร์ สรีรวิทยา การฝึกซ้อม การป้องกันการบาดเจ็บและการฟื้นฟูร่างกาย ตลอดจนให้การสนับสนุนการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสถานที่ร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการวิจัย และการพัฒนางานของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ร่วมมือจัดอบรม ประชุมหรือสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬาทางด้านวิชาการ และการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนากีฬาแบดมินตันของประเทศไทยร่วมกัน”

“ภายใต้กรอบความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นก้าวที่สำคัญในการก่อให้เกิดความร่วมมือที่มั่นคงและยั่งยืน เพื่อผลักดันขับเคลื่อนให้ภารกิจและยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ บรรลุวิสัยทัศน์ในการสร้าง World Champions, Olympic Champions ให้กับประเทศไทย และการเป็นองค์กรกีฬาต้นแบบ ที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศและมีความพร้อม ต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต”

Previous post เคทีซีให้สมาชิกซื้อล้อแม็กพร้อมยางรถยนต์ รับส่วนลดสูงสุด 50% ฟรีแหวนทองคำ
Next post กนอ.-เนโดะ ลงนามร่วมมือโครงการ“รีไซเคิลซากรถยนต์ผุดโมเดลต้นแบบภูมิภาค”
Social profiles