ม.รังสิต เปิดหลักสูตร ป.เอก BME มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัย

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ในปีการศึกษา 2562 โดยมุ่งผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์

รองศาสตราจารย์นันทชัย ทองแป้น คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 จนถึงปัจจุบันได้ผลิตบัณฑิตระดับวิศวกรชีวการแพทย์ เพื่อออกไปปฏิบัติงานรับใช้สังคมจำนวน 14 รุ่น รวมจำนวนบัณฑิตทั้งสิ้นกว่า 400 คน ในปีการศึกษา2558 ได้เปิดสอนระดับปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ และในปีการศึกษา 2562 นี้ ได้เปิดสอนในระดับปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ โดยมุ่งผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์

“สำหรับการจัดการศึกษาทั้ง 3 ระดับการศึกษาของวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิตนั้น เราจะเน้นการพัฒนาบัณฑิตในแต่ละระดับที่สอดคล้องกับโลกแห่งความเป็นจริง ทั้งในด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ และการทำวิจัยทั้งลักษณะของปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษดีนิพนธ์ ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของประเทศไทย ให้สามารถนำผลงานไปใช้ได้จริง อีกทั้งจะเน้นในด้านระยะเวลาในการจบการศึกษาที่เหมาะสม

สิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือ เรามีความมุ่งหวังในการพัฒนาขีดความสามารถชุดใหม่ อันจะเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อตอบโจทย์และรองรับกับมิติต่างๆ ของแพลตฟอร์มของโลกในศตวรรษที่ 21 ให้กับประเทศไทย เพื่อทำให้ทั้งโลกส่วนตัว ครอบครัว สังคมไทยและสังคมโลกเป็นที่ที่จะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างแท้จริง อีกทั้งมุ่งไปสู่การเป็นวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ตามปณิธาน การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ที่ไม่ใช่เป็นที่สอนหนังสือแต่เป็นที่สำหรับออกแบบและสร้างคนสำหรับสร้างชาติ ของมหาวิทยาลัยรังสิต” 

Previous post เปิดเที่ยวบินเช่าเหมาลำ เส้นทางกรุงเทพฯ ดอนเมือง – ไห่หนาน ซานย่า
Next post เคทีซีชวนสมาชิกบัตรจองฟิน บิน พัก เที่ยว สุดคุ้มกับเคทีซี เวิลด์ ทราเวล เซอร์วิส
Social profiles