สสว. จัดงานฉลองครบรอบ 10 ปี SME National Awards หวังต่อยอด สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ สู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) จัดงานฉลองครบรอบ 10 ปี SME NATIONAL AWARDS เพื่อแสดงความยินดีและสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลสุดยอดเอสเอ็มอีแห่งชาติ ตั้งแต่ครั้งที่ 1-10 โดย นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมรับฟังปาถกฐาพิเศษหัวข้อThe cutting edge trend in IT / entertainment business in the world through Pokémon” โดย มร. เคนจิโร อีโต ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจและผู้อำนวยการ บริษัทโปเกมอน   ประเทศญี่ปุ่นที่บินตรงมาร่วมงาน

รางวัล SME National Awards จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยนำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(Thailand Quality Award – TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวด     เพื่อสรรหา SME ต้นแบบที่มีความสามารถในการดเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับผู้ประกอบการ SME รายอื่นๆ ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีดเนินธุรกิจและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยการจัดประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องครบ 10 ปี จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เพื่อเสริมฐานเศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง สู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล กล่าวว่า  “สสว. มีความมุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสและสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ประกอบการทั้งประเทศ ผ่านความสำเร็จของสุดยอดเอสเอ็มอีไทยทั้ง 10 รุ่น ที่จะร่วมแชร์ประสบการณ์และเคล็ดลับการดำเนินธุรกิจ เกิดเป็นเครือข่ายของคนเก่ง พร้อมสร้างมิติของการสื่อสาร ในการแบ่งปันความรู้ เพื่อเป็นแนวทางให้กับเอสเอ็มอีอื่นๆ นอกจากนี้ ในฐานะที่สสว. เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแล ส่งเสริม เชื่อมโยง และยกระดับเอสเอ็มอีไทย จึงอยากสร้างเครื่องมือพิเศษเพิ่มเติม ผ่านความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอีไทยที่ต้องการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อยอดผลักดันให้บรรลุเป้าหมายต่อไป พร้อมกันนี้ เรายังมีแนวทางพัฒนาส่งเสริมการค้าให้กับผู้ประกอบการกลุ่มอื่นๆ ไปสร้างความภาคภูมิใจให้กับสินค้าไทยในตลาดโลก โดยกระบวนการทดสอบตลาด ที่ไม่เพียงแค่พัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้เป็นเอสเอ็มอีแห่งชาติแล้ว ยังได้นำงานวิจัยต่างๆ มาช่วยยกระดับ ต่อยอดขยายผลก่อนพาออกสู่ตลาดใหม่ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถพบแนวทางการเติบโตของตนเองต่อไป”

ทั้งนี้ การสร้างเครือข่ายระหว่างสุดยอดผู้ประกอบการถือได้ว่าเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการก้าวสู่เวทีโลกทั้งด้านการตลาด รางวัลและมาตรฐานต่างๆ เนื่องจากเครือข่ายถือเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ข้อมูลของผู้ประกอบการได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ สามารถติดตาม พร้อมขยายผลสร้างความสำเร็จเพิ่มเติมจากความร่วมมือกับหน่วยร่วมต่างๆ เช่น สถาบันการศึกษา กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม อันจะสะพานเชื่อมไปสู่ความสำเร็จต่อไป

NATIONAL AWARDS เพื่อแสดงความยินดีและสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลสุดยอดเอสเอ็มอีแห่งชาติ ตั้งแต่ครั้งที่ 1-10 โดย นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมรับฟังปาถกฐาพิเศษหัวข้อThe cutting edge trend in IT / entertainment business in the world through Pokémon” โดย มร. เคนจิโร อีโต ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจและผู้อำนวยการ บริษัทโปเกมอน    ประเทศญี่ปุ่นที่บินตรงมาร่วมงาน

รางวัล SME National Awards จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยนำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(Thailand Quality Award – TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวด     เพื่อสรรหา SME ต้นแบบที่มีความสามารถในการดเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับผู้ประกอบการ SME รายอื่นๆ ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีดเนินธุรกิจและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยการจัดประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องครบ 10 ปี จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เพื่อเสริมฐานเศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง สู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุลกล่าวว่า  “สสว. มีความมุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสและสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ประกอบการทั้งประเทศ ผ่านความสำเร็จของสุดยอดเอสเอ็มอีไทยทั้ง 10 รุ่น ที่จะร่วมแชร์ประสบการณ์และเคล็ดลับการดำเนินธุรกิจ เกิดเป็นเครือข่ายของคนเก่ง พร้อมสร้างมิติของการสื่อสาร ในการแบ่งปันความรู้ เพื่อเป็นแนวทางให้กับเอสเอ็มอีอื่นๆ นอกจากนี้ ในฐานะที่สสว. เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแล ส่งเสริม เชื่อมโยง และยกระดับเอสเอ็มอีไทย จึงอยากสร้างเครื่องมือพิเศษเพิ่มเติม ผ่านความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอีไทยที่ต้องการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อยอดผลักดันให้บรรลุเป้าหมายต่อไป พร้อมกันนี้ เรายังมีแนวทางพัฒนาส่งเสริมการค้าให้กับผู้ประกอบการกลุ่มอื่นๆ ไปสร้างความภาคภูมิใจให้กับสินค้าไทยในตลาดโลก โดยกระบวนการทดสอบตลาด ที่ไม่เพียงแค่พัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้เป็นเอสเอ็มอีแห่งชาติแล้ว ยังได้นำงานวิจัยต่างๆ มาช่วยยกระดับ ต่อยอดขยายผลก่อนพาออกสู่ตลาดใหม่ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถพบแนวทางการเติบโตของตนเองต่อไป”

ทั้งนี้ การสร้างเครือข่ายระหว่างสุดยอดผู้ประกอบการถือได้ว่าเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการก้าวสู่เวทีโลกทั้งด้านการตลาด รางวัลและมาตรฐานต่างๆ เนื่องจากเครือข่ายถือเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ข้อมูลของผู้ประกอบการได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ สามารถติดตาม พร้อมขยายผลสร้างความสำเร็จเพิ่มเติมจากความร่วมมือกับหน่วยร่วมต่างๆ เช่น สถาบันการศึกษา กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม อันจะสะพานเชื่อมไปสู่ความสำเร็จต่อไป

Previous post ปั้นแบรนด์ให้โต โกออนไลน์ กับ จักรพันธ์ ประจวบเหมาะ นักการตลาดพันล้าน
Next post Jinpao Automation Contest 2019” เวทีศักยภาพเยาวชนประกวดควบคุมระบบอัตมัติแทนมนุษย์สั่งงานผ่าน IoT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคว้าแชมป์
Social profiles