กนอ.มอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยดีเยี่ยม ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

กนอ.มอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม-ความปลอดภัย ประจำปี 2561 ให้กับโรงงานในนิคมฯพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง โดยมอบธงขาว-ดาวเขียวให้กับผู้ประกอบการที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ผ่านการตรวจประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม จำนวน 113 แห่ง และมอบธงขาว-ดาวทอง ให้กับโรงงานที่รักษามาตรฐานตามเกณฑ์ ธรรมาภิบาลดีเยี่ยมต่อเนื่อง 6 ปี ตั้งแต่ปี 2556-2561 อีกจำนวน 55 แห่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับโรงงานที่มีการรักษามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นอย่างดีและเป็นที่ยอมรับของชุมชน

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เป็นโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ กำกับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กนอ. ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนรอบนิคมฯโดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานรวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานเป็นประจำทุกไตรมาสโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินงาน ตามแผนลดและขจัดมลพิษและคณะทำงานตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนดเกณฑ์ในการประเมินโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 10 ด้าน ประกอบด้วย

1. การจัดการน้ำ พิจารณาจากการวางแผนจัดการระบบระบายน้ำและน้ำเสีย ตรวจสอบดูแลการจัดการข้อมูล การควบคุมคุณภาพน้ำทิ้ง 2. การจัดการด้านขยะ/กากของเสีย ลดปริมาณกากของเสีย 3. การจัดการระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ 4. การจัดการไอระเหยสารเคมีและสารอินทรีย์ระเหย(VOC) (เฉพาะโรงงานที่มีสาร VOC) 5.ความปลอดภัยของสภาพพื้นที่ทำงาน 6. การจัดการอุบัติเหตุ/อุบัติภัยและข้อร้องเรียนที่มีต่อโรงงานๆนั้นๆ 7. การจัดให้มีพื้นที่สีเขียว รวมถึงการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง 8. การสนับสนุนส่งเสริมชุมชนและการมีส่วนร่วมกับภาคสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรอบนิคมฯให้มีรายได้ที่มั่นคงอย่างยั่งยืน 9. การจราจรขนส่งวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ และ 10. ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล และระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล

Social profiles