สดช. จัดประชุมส่งเสริม พัฒนาความเข้าใจดิจิทัล และสร้างสังคมเฉพาะด้านด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช. สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย ผศ.นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาสังคมเฉพาะด้านด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2563 – 2565 (ระยะ 3 ปี) ในประเด็นด้านการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจดิจิทัล (digital Literacy) ณ ห้องประชุม 202 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ในงานนี้ มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นตัวแทนกลุ่ม ตามยุทธศาสตร์ 20 ปี ได้แก่ กลุ่มปฐมวัย กลุ่มวัยเรียน กลุ่มวัยแรงงาน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มคนพิการ เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ภายใต้เป้าหมาย  การดำเนินงานการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ตลอดช่วงชีวิตของคนไทยทุกกลุ่ม การพัฒนาระบบการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะดิจิทัล อย่างครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยมีความสามารถ  ทางการแข่งขันในระดับโลก พร้อมยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Previous post CASIO เปิดตัวนักแข่งท้าความเร็วสัญชาติไทยใน FORMULA 1
Next post เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์น้ำโลก
Social profiles