ดีป้า ผนึก ทีโอที ร่วมขับเคลื่อนพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa ดีป้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ “Thailand Digital Young Talent Development Project” (TDYT) ซึ่งเป็นความร่วมมือของ 26 หน่วยงาน ระหว่าง ดีป้า – บมจ.ทีโอที – 10 สถาบันการศึกษา  และ 14 สถานประกอบการ เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สู่ Digital Thailand โดยมุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านดิจิทัลให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ/ปริมณฑลและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โดยในระยะแรกตั้งเป้าหมายพัฒนานักศึกษา 200 คน เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลด้วยการเรียนรู้จากอุตสาหกรรมจริงจากผู้ประกอบการในพื้นที่

สำหรับโครงการ Thailand Digital Young Talent Development Project ที่ดีป้า และทีโอทีพร้อมด้วย 10 สถาบันการศึกษา และ 14 สถานประกอบการ ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จากัด (มหาชน) บริษัท ไทยซัมมิท เคเบิ้ล แอนด์ พาร์ท จากัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรบริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สยามซีแลนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด บริษัท พรเทพ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด บริษัท จีเอเบิล จำกัด บริษัท สยามซีเคียวร์ คอนซัลติ้ง จำกัด บริษัท ดีพ เทค เทคโนโลยี จำกัด

โดยการดำเนินงานในระยะแรกตั้งเป้าพัฒนานักศึกษาจำนวน 200 คน แบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือรุ่นที่ 1 จำนวน 80 คน และ รุ่นที่ 2 จำนวน 120 คน ประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ Bootcamp เพื่อปรับฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมอนาคต (รวมถึงการศึกษาดูงานธุรกิจสตาร์ทอัพ) เทคโนโลยีดิจิทัลและการประยุกต์ใช้ รวมถึงการพัฒนาแนวคิดเพื่อตอบโจทย์ของอุตสาหกรรม กิจกรรมการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับโครงการของอุตสาหกรรมที่สนใจ กิจกรรมการนำเสนอแนวคิดและผลงานเชิงนวัตกรรม โดยโครงการนี้มุ่งหวังให้แนวคิดและทักษะที่นักศึกษาได้รับการพัฒนาขึ้นผ่านโครงการนี้สามารถตอบโจทย์ของอุตสาหกรรมได้

Facebook โครงการ : http://www.facebook.com/digitalyoungtalent

Line โครงการ : @tdyt.line

Previous post “สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 23” เปิดตัวนวัตกรรมสุดว้าว 27-30 มิถุนายนนี้ ที่ไบเทค บางนา
Next post เคบีโอ เอิร์ธ เดินหน้าลดโลกร้อน
Social profiles