สสว.ผสาน ทพอ.รับมือเศรษฐกิจสังคมสูงวัยให้โตอย่างมีคุณภาพ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อม 18 หน่วยงานที่ประชุมผู้บริหารองค์กร ของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (ทพอ.) เตรียมพร้อมรับมือเศรษฐกิจสังคมไทยให้เติบโต อย่างยั่งยืน มีคุณภาพ หลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอีก 20 ปีหน้า

นายสุวรรณชัย  โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวในฐานะเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ เฉพาะ (ทอพ.) ประจำปี ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “Silver Society ขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทย” ว่า สมาชิก ทอพ. ทั้ง 18 หน่วยงาน ตระหนักว่า การก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเป็นเมกะเทรนด์หรือพลวัต สำคัญที่สร้างผล กระทบใน    วงกว้างทั้งต่อสังคมโลกรวมถึงประเทศไทย จึงร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เพื่อเตรียม พร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยมาอย่างต่อเนื่อง ตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

“ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ 2 ของภูมิภาคอาเซียน รองจากสิงคโปร์ ที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Complete aged society) ในปี 2564 โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประมาณ การว่า ประชากรอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า 13 ล้านคน สูงถึงร้อยละ 20 ของประชากร ทั้งหมด และในปี 2583 หรืออีก 20 ปีข้างหน้า จำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มเป็น 20 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของคนไทย ทั้งนี้ ผู้สูงอายุวัยปลายที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป จะมีมากถึง 3.5 ล้านคน”

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้เป็นเจ้าภาพจัดการ ประชุมวิชาการ ทอพ. ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “Silver Society ขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทย” เพื่อแลก เปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน ถ่ายทอดบทเรียน ความคิดเห็น การสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ และนำเสนอ ผลงานของแต่ละองค์กรผ่านเวทีการสัมมนา ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ   ผู้สูงวัย”ด้านสุขภาพ ในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย (Health Care)” ด้านเศรษฐกิจ ในหัวข้อ “ผู้ประกอบการสูงวัย (Silver Entrepreneurship)” ด้านสังคมและการศึกษา ในหัวข้อ “ความรู้เรื่องการเงินสำหรับผู้สูงวัย”

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ประธาน ทอพ.กล่าวว่า การประชุมวิชาการ ทอพ. ประจำปี นับเป็นกิจกรรมหลัก สำคัญที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมาแล้ว 5 ครั้ง มีองค์กรสมาชิกผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ และครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 6 ซึ่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นเจ้าภาพ ภายงานจะมีทั้งการสัมมนา การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อน สังคมสูงวัย รวมทั้งการออกบูธแสดงนิทรรศการของหน่วยงานสมาชิก ทอพ. ทั้ง 18 หน่วยงาน

“ทอพ.จะร่วมกันใช้จุดแข็งของการเป็นหน่วยงานเฉพาะที่มีความชำนาญพิเศษ มีความคล่องตัว พร้อม ตอบสนองการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นฐานะกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศไทยให้เติบโต เข้มแข็ง ก้าวสู่เศรษฐกิจสังคมสูงวัย อย่างยั่งยืนต่อไป”

สำหรับประเทศไทย เริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยนั้บตั้งแต่ปี 2548 เห็นได้จากสัดส่วนประชากรสูงวัยซึ่งเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อย่างรวดเร็ว จนมีจำนวนมากกว่าประชากรวัยเด็ก ในปี 2562  ข้อมูลจากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระบุว่า ประเทศไทยมีจำนวนประชากรทั้งหมด 66.4 ล้านคน เป็นประชากรสูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้น ไปจำนวน 10.67 ล้านคน หรือ 16.06%  ประกอบด้วยผู้สูงอายุชาย 4.72 ล้านคน และผู้สูงอายุหญิง 5.95 ล้านคน  โดยจังหวัดที่มีจำนวนประชากรสูงอายุมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร มีผู้สูงอายุกว่า 1 ล้านคน หรือ 17.98% ตามด้วย นครราชสีมา เชียงใหม่ ขอนแก่น และอุบลราชธานี

อนึ่ง การประชุมวิชาการ ทอพ. ครั้งที่ 6 เรื่อง “Silver Society ขับเคลื่อนสังคมและระบบเศรษฐกิจไทย” จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องวายุภักษ์ 5, 6 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

Previous post วาโก้แฟชั่นโชว์ “สวยให้สุด” ไม่มีใครจะมาหยุดความสวยจากข้างในได้
Next post CPF คว้า 4 รางวัลระดับสากล Asian Excellence Awards 2019
Social profiles