กระทรวงการอุดมศึกษาฯ มอบรางวัล Prime Minister’s Science Award 2019 เชิดชูเกียรติเยาวชนและครูวิทยาศาสตร์

0 0
Read Time:5 Minute, 17 Second

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล Prime Minister’s Science Award 2019 ครั้งที่ 3 แก่คณะนักเรียนและครูอาจารย์ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์อันโดดเด่นสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีระดับโลก ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562 หวังเชิดชูเกียรติให้เยาวชนและครูอาจารย์ที่ได้ทำคุณประโยชน์และเป็นตัวอย่างอันดีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง สนับสนุนสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสนใจและให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมให้ครูและโรงเรียนร่วมกันผลักดันเยาวชนเข้าสู่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของเยาวชนนับเป็นกิจกรรมที่ตอบโจทย์ในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ตรงเป้า เป็นประโยชน์ ทั้งต่อตัวเยาวชน และประเทศชาติ อย่างไรก็ตามการพัฒนาโครงงานของเยาวชนทั้งหลายจะประสบผลสำเร็จไม่ได้ หากไม่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากครูที่ปรึกษาซึ่งทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญาและกำลังทรัพย์ส่วนตัวเพื่อผลักดันลูกศิษย์ให้ไปถึงเป้าหมาย และขอแสดงความยินดีกับครูวิทยาศาสตร์และเยาวชนทุกคนที่ได้รับรางวัล Prime Minister’s Science Award 2019 และขอเป็นกำลังใจให้ครูวิทยาศาสตร์ทุกๆ คนมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตที่เข้มแข็งของชาติ รวมทั้งขอเป็นกำลังใจให้เยาวชนมุ่งมั่น ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติต่อไป

รางวัล Prime Minister’s Science Award 2019 ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เยาวชนที่ได้ทำคุณประโยชน์และเป็นตัวอย่างอันดีด้านวิทยาศาสตร์ และยกย่องเชิดชูเกียรติครูวิทยาศาสตร์ที่อุทิศตนอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และพัฒนาศักยภาพเพื่อความพร้อมต่อเวทีนานาชาติ รวมทั้งเพื่อช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจ และสนับสนุนส่งเสริมให้ครูมีกำลังใจมากขึ้น

สำหรับการพิจารณาคัดเลือกรางวัล Prime Minister’s Science Award 2019 นี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก โดยมีปลัดกระทรวง อว. เป็นประธาน และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ ได้แก่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  คณะกรรมการฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลสำหรับเยาวชน คือ เป็นเยาวชนที่ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และได้รับรางวัล 1-3 ระดับประเทศหรือต่างประเทศในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในช่วงระหว่าง 1 มิถุนายน 2561-31 พฤษภาคม 2562 และรางวัลสำหรับครูผู้ส่งเสริมเยาวชน คือเป็นครูวิทยาศาสตร์ที่เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน และส่งเสริมเยาวชนให้เข้าร่วมกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างสม่ำเสมอ โดยโครงงานของเยาวชนที่ครูเป็นที่ปรึกษา จะต้องได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศอย่างน้อย 2 ครั้งในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา และได้รับรางวัลในเวทีการประกวดนานาชาติ โดยเป็นการประกวดที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง อย่างน้อย 1 ครั้ง

ผลการประกวดรางวัล Prime Minister’s Science Award 2019
รางวัลสำหรับครูผู้ส่งเสริมเยาวชน – รางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2019
1.นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
2.นายภาณุพงศ์ ภูทะวัง โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง
3.นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จังหวัดตรัง
4.นายปิติภูมิ น้ำแก้ว โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
5.นายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์ โรงเรียนพนมสารคาม”พนมอดุลวิทยา” จังหวัดฉะเชิงเทรา

รางวัลสำหรับเยาวชน
1. รางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2019 – Best of Category
สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
• สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ – รางวัล Best of Physical Science ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อโครงงาน การพัฒนาเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้าทะเลปรับปรุงโดยตัวเร่งปฏิกิริยาจากน้ำมันหมูเหลือทิ้งเพื่อใช้เป็นพลังงานทางเลือกใหม่
นักเรียน นายชวิศ แก้วนุรัชดาสร, นางสาวภัทรนันท์ บุญชิต,นายปุถุชน วงศ์วรกุล
ครูที่ปรึกษา นายภาณุพงศ์ ภูทะวัง
โรงเรียน กำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง

• สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ – รางวัล Best of Biological Science ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อโครงงาน เบ้ากุดจี่เทียมสำหรับเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์พืช
นักเรียน นายธีรกานต์ วรรณกาญจน์, นางสาวสุทธิดา เอี่ยมสอาด
ครูที่ปรึกษา นายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์
โรงเรียน พนมสารคาม”พนมอดุลวิทยา” จังหวัดฉะเชิงเทรา

• สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ – รางวัล Best of Applied Science ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อโครงงาน การประมาณน้ำหนักเนื้อข้าวโพดหวานจากรูปภาพดิจิทัลด้วยวิธีการอินทิกรัลแบบหมุนรอบแกน
นักเรียน นางสาวณีรนุช สุดเจริญ, นางสาวชนิกานต์ พรหมเเพทย์, นางสาวพรชนัญญ์ มั่งมีธนพิบูลย์
ครูที่ปรึกษา นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค
โรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

2. รางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2019 – Project of the Year
• สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 รางวัล
ชื่อโครงงาน การศึกษาปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตหอยแมลงภู่ Perna viridis บนเสาไม้เลี้ยงหอยบริเวณปากอ่าวไทย เพื่อสร้างรูปแบบจำลองการปักเสาไม้เลี้ยงหอยที่ส่งผลต่ออัตราการไหล ในการเพิ่มการเจริญเติบโตของหอยแมลงภู่
นักเรียน เด็กชายธนกร วงอารีย์, เด็กชายอคิระ พิพัฒน์ธาราสกุล
ครูที่ปรึกษา นางสาววนิดา ภู่เอี่ยม
โรงเรียน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

• สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 รางวัล
ชื่อโครงงาน เบ้ากุดจี่เทียมสำหรับเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์พืช
นักเรียน นายธีรกานต์ วรรณกาญจน์ , นางสาวสุทธิดา เอี่ยมสอาด
ครูที่ปรึกษา นายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์
โรงเรียน พนมสารคาม”พนมอดุลวิทยา” จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post แฟนโน้ตเหนียวแน่น! ต่อคิวรับ “ซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต 10 พลัส” พร้อมกันเป็นกลุ่มแรกของโลก
Next post พะยูนมาเรียม “ทะเลไทย” ต้อง “ไร้ขยะ” “วช. ชู 5 ประเด็นหลักแก้ปัญหาครบวงจร เบ็ดเสร็จ ร่วมกัน บนงานวิจัยสร้างสรรค์เชิงรุก ”
Social profiles