หาแรงงานต่างด้าวได้ที่ไหน ปลอดภัย ถูกกฎหมาย

Read Time:2 Minute, 38 Second

ประเทศไทย ไม่ใช่คนต่างด้าวคนไหนๆ จะเข้ามาทำงานใช้แรงงานได้โดยเสรี คนต่างด้าวที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานใช้แรงงานในประเทศไทย จำเป็นต้องเข้าสู่พิธีการ ขออนุญาตเข้ามาทำงานต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วนจึงจะสามารถทำงานได้ หากเข้ามาทำงานโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะมีความผิดและถูกลงโทษตามกฎหมาย ที่มีทั้งโทษจำคุกและปรับ คนไทยที่เป็นคนว่าจ้างแรงงานต่างด้าวให้ทำงานโดยไม่ถูกกฎหมาย ก็จะมีความผิดและต้องถูกลงโทษด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นอะไรที่ต้องมีความระมัดระวังอย่างมากหากนายจ้างประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าวทำงาน การว่าจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย แม้จะดูมีพิธีการ ขั้นตอนขออนุญาตยุ่งยากอยู่บ้าง แต่ก็ปลอดภัย สบายใจทั้งแรงงานต่างด้าวและนายจ้างไทย

ผู้มีสิทธินำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทย ตามกฎหมาย “พระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559” กำหนดให้ผู้มีสิทธิจะนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทย ประกอบด้วยบุคคล 2 ประเภท คือ 1) เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดและมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดหาแรงงานต่างด้าวจากกระทรวงแรงงานให้เป็นผู้นำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศไทย และ 2) นายจ้างในประเทศไทย ยื่นขออนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้าง

พิธีการและขั้นตอนการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทย เริ่มต้นจากจะต้องมีการทำบันทึกความตกลง (MOU) อาจจะเป็นการทำ MOU ระหว่าง บริษัทผู้จัดหาแรงงานไทยกับตัวแทนผู้จัดหาแรงงานต่างด้าว หรือ นายจ้างไทยกับแรงงานต่างด้าวก็สุดแท้แต่ เมื่อทำ MOU กันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ต้องส่งชื่อแรงงานต่างด้าวไปขออนุญาตต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด (สจจ.) หรือ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพ (สจก.) แล้วแต่กรณี เพื่อประสานสถานทูตไทยและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อออกวีซ่าแบบ Non L-A ให้เข้ามาทำงานในประเทศไทย ซึ่งแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามา ต้องผ่านการตรวจสุขภาพ ไม่มีโรคต้องห้าม เข้ารับการอบรมตามระเบียบ และได้รับใบอนุญาตทำงาน (Smart Card) โดยเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนด ครบถ้วนถูกต้อง แรงงานต่างด้าวก็สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ ทั้งนั้น แรงงงานต่างด้าวต้องรายงานตัวต่อสำนักจัดหางานทุกๆ 90 วัน  

การหาแรงงานต่างด้าวมาทำงานอย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย ผู้ที่จะว่าจ้างหากไม่ไว้วางใจให้ผู้อื่นเป็นผู้จัดหาให้ ก็จำเป็นต้องจัดหาด้วยตนเอง โดยดำเนินการขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดให้ถูกต้อง แต่ถ้าคิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยากที่จะจัดหาได้ด้วยตนเอง อาจจะใช้บริการบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต โดยเสียค่าบริการซึ่งก็ไม่สูงมากนัก ซึ่งมีบริษัทให้บริการอยู่จำนวนมาก สามารถสืบค้นได้จากอินเตอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานแล้ว ก็จะมีความปลอดภัยและถูกกฎหมาย

แรงงานต่างด้าว หากรับเข้ามาทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมาย แรงงานต่างด้าวก็ชอบที่จะได้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่นเดียวกับแรงงานไทยตามกฎหมายของไทย นายจ้างจะเลือกปฏิบัติไม่ได้ เช่น สิทธิประกันสังคมตามกฎหมายประกันสังคม สิทธิในกองทุนเงินทดแทน ตามกฎหมายกองทุนเงินทดแทน สิทธิที่จะทำประกันสุขภาพ สิทธิที่จะได้รับค่าแรงไม่ต่ำกว่าอัตราค่าแรงขั้นต่ำ หากนายจ้างฝ่าฝืน แรงงานต่างด้าวก็มีสิทธิฟ้องร้องนายจ้างให้รับผิดต่อศาลแรงงาน ได้เช่นเดียวกับคนไทยทุกประการ

Previous post โครงการ “ร่วมใจ แบ่งปัน รอยยิ้ม ”
Next post “ดีโด้” ครองแชมป์น้ำผลไม้ คว้ารางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2019-2020
Social profiles