NIA และ วิทยาลัยดุสิตธานี ร่วมลงนามความร่วมมือ ในงาน STARTUP THAILAND x INNOVATION THAILAND EXPO 2020

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ วิทยาลัยดุสิตธานี โดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รักษาการอธิการบดี ในการพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการและเพิ่มประสิทธิผลทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษาด้านนวัตกรรม การบริการและการท่องเที่ยว ภายในงาน STARTUP THAILAND x INNOVATION THAILAND EXPO 2020 ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อร่วมมือส่งเสริมการเรียนและการสอน รวมทั้งกิจกรรมทางวิชาการของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และวิทยาลัยได้ดำเนินการต่างๆ ร่วมกันในการพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการและเพิ่มประสิทธิผลทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ
  2. เพื่อร่วมมือส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันและยกระดับประเทศไทยให้เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว เป็นจุดศูนย์กลางการศึกษาด้านนวัตกรรม การบริการและการท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  3. เพื่อร่วมมือพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีความเป็นผู้ประกอบการ มีความพร้อมในการเข้าสู่อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ร่วมพัฒนาด้านการศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อเป็นวิทยากรให้ความรู้ และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาและบุคลากรด้านนวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
  4. เพื่อร่วมมือสร้างระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาและบุคลากร ด้านนวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยวและร่วมกันสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
  5. เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงหลักสูตรการศึกษา ด้านนวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว และช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ จากภาครัฐและเอกชนในการทดลองพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมของนักศึกษาและบุคลากร โดยมีความมุ่งหมายเพื่อชักนำหรือส่งเสริมให้มีการใช้การพัฒนาธุรกิจ การบริการและการท่องเที่ยว รวมไปถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงในการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ การดำเนินธุรกิจ และการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ และเป็นเครื่องมือในการยกระดับการศึกษา นักศึกษาและบุคลากร ด้านนวัตกรรม การบริการและการท่องเที่ยวของประเทศไทยสู่ระดับสากล

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA กล่าวว่า NIA ในสถานการณ์วิกฤตที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) นั้น ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและมีความเกี่ยวข้องกับหลากหลายอุตสาหกรรมในประเทศ โดยการลงนามข้อตกลงกับวิทยาลัยดุสิตในวันนี้ จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการและประสิทธิผลทางวิชาชีพ ยกระดับประทศไทยในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม การบริการและการท่องเที่ยวของประเทศไทยสู่ระดับสากล

Social profiles