SMEs ไทย! เปิดคู่มือทางลัดสู่อุตสาหกรรม 4.0 ร่วมกับ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน

เมื่อเร็วๆนี้ กลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันพลาสติก และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยในปีนี้มีสองหน่วยงานใหม่ที่เข้าร่วมไม่ว่าจะเป็น สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศความร่วมมือสนับสนุน SMEs ไทย สู่อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ภายใต้โครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน โดยเป็นหนึ่งในโครงการ “พี่ช่วยน้อง” หรือ Big Brothers ซึ่งจะช่วยยกระดับ SMEs ไทย ขับเคลื่อนฟันเฟืองทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

อีกทั้งช่วยสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้กับแรงงาน และ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะด้านการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน และการลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต รวมทั้งนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วยังช่วยลดขยะได้อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ภายในงานยังได้เปิดตัวคู่มืออุตสาหกรรม 4.0 ครั้งแรกในประเทศไทย เผยแพร่ฟรีเพื่อเป็นทางลัดให้ธุรกิจ SMEs ได้ใช้เป็นคู่มือในการพัฒนาศักยภาพ พร้อมด้วยการเปิดตัวรับรองโรงงานพลาสติกไร้ขยะพลาสติก (Zero Plastic Waste for Production Process) เป็นครั้งแรกอีกด้วย โดยเป้าหมายเพื่อเสริมศักยภาพ SMEsไทย ยกระดับความปลอดภัย รวมทั้งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และขยะพลาสติก


โดยในปีนี้โครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืนได้เปิดรับสมัคร SMEs 20 ราย ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก และ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อรับคำปรึกษาเชิงลึก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะได้รับการตรวจประเมินและสิทธิพิเศษมากมายในการยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้ที่สถาบันพลาสติก โทร 02 391 5340-43 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 กันยายน 2563

Social profiles