NIA นำ 200 ทีมสตาร์ทอัพ โชว์ศักยภาพ ตอบโจทย์ธุรกิจ จัดแสดงผลงานมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Startup Prototype Showcases of the Entrepreneurial University)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จัดแสดงผลงานมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Startup Prototype Showcases of the Entrepreneurial University)
หนุนปั้นสตาร์ทอัพหน้าใหม่ นำผลงานต้นแบบของ 200 ทีมนักศึกษาช้างเผือกทั่วประเทศจาก 39 มหาวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือก พร้อมสร้างเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพจริง มาจัดแสดงแก่นักลงทุน นักธุรกิจ เครือข่ายวิสาหกิจและสมาคมธุรกิจ ที่ Event Hall ชั้น 3 TRUE DIGITAL PARK

นายปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวในฐานะประธานเปิดงานว่า ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ได้ดำเนินโครงการ Startup Thailand League ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมในแผนพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น หรือสตาร์ทอัพ ที่ดำเนินตามนโยบายปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศและวิสัยทัศน์ท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้องการพัฒนา “วิสาหกิจเริ่มต้นเป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่” รวมทั้งเป็นการพัฒนาระบบนิเวศของสตาร์ทอัพในสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมรวม 39 แห่ง เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial university) ที่สร้างความตระหนัก ความตื่นตัว ร่วมบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้น ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี และเป็นแหล่งสร้างสรรค์ความคิดและนวัตกรรม โดยดำเนินงานร่วมกับภาครัฐในการสนับสนุนนักศึกษา นักวิจัยและผู้ประกอบการ ให้เข้าถึงทรัพยากรที่จะส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ จากความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ และเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตของประเทศ โดยตลอดระยะเวลาของโครงการ Startup Thailand League ได้เกิดแผนงานทางธุรกิจ และนวัตกรรมใหม่ๆ ของสตาร์ทอัพที่มาจากนิสิต นักศึกษา ซึ่งมีการนำไปต่อยอดเป็นธุรกิจจริงแล้วหลายราย

ในปี 2563 นี้ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการดำเนินงานโครงการ Startup Thailand League เป็นรูปแบบออนไลน์ ซึ่งยังคงได้รับความสนใจจากเหล่านิสิตนักศึกษาประชาคมสตาร์ทอัพเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี โดยตั้งแต่เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 เป็นการอบรมถ่ายทอดความรู้ Online Coaching Camp แก่นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศกว่า 600 คน และได้จัดการประกวดแข่งขัน Online Pitching Startup Thailand League 2020 เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา มีทีมนิสิต นักศึกษา จาก 39 มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ เข้าร่วมนำเสนอไอเดียของธุรกิจ รวมทั้งสิ้น 390 ทีม และมีทีมผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Prototype) ตามแผนงานธุรกิจสตาร์ทอัพ รวม 200 ทีม ที่มาจัดแสดงผลงานในวันนี้

นายปริวรรต กล่าวย้ำว่า NIA ตระหนักถึงความสำคัญของนวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหนึ่งในอาวุธสำคัญที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ จึงพยายามผลักดันและส่งเสริมให้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการสังคม พร้อมสนับสนุนให้เกิดสตาร์ทอัพขึ้นในแต่ละภูมิภาค และโครงการ Startup Thailand League ที่เป็นการทำงานร่วมกับ 39 มหาวิทยาลัยชั้นนำที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนี้ คือเวทีหนึ่งที่ให้นิสิต นักศึกษา ได้เตรียมความพร้อมสู่การเป็นสตาร์ทอัพด้วยการนำเสนอแผนธุรกิจและมีผลงานต้นแบบที่น่าสนใจในหลากหลายสาขา เช่น สุขภาพ การท่องเที่ยว การเกษตร ดิจิทัลคอนเทนท์ เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์

และทิ้งท้าย ขอบคุณธนาคารออมสิน ที่ให้การสนับสนุนโครงการและเห็นถึงความสำคัญที่จะสนับสนุนให้เยาวชนไทยก้าวไปสู่เวทีทางธุรกิจในอนาคต และขอเชิญชวนให้นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ได้ก้าวเข้ามาเริ่มต้นการเป็นสตาร์ทอัพ และเข้าร่วมโครงการในปีต่อๆ ไป

Social profiles