ม.รังสิต จัดเสวนา เรื่อง “ถอดบทเรียนกระบวนการยุติธรรม กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน”

คลินิกช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (Legal Aid) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเสวนา เรื่อง “ถอดบทเรียนกระบวนการยุติธรรม กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน” ภายในงาน ปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาฯ และคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และการเสวนาร่วมด้วยวิทยากร อาทิ ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย ม.รังสิต ผศ.ดร.ธานี วรภัทร์ ประธานคณะทำงานด้านการประมวลข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ดร.น้ำแท้ มีบุญสล้าง อัยการจังหวัด และพ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร นักกฎหมาย ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์สมชาย พหุลรัตน์ นักวิชาการสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์ (สคทส.) และอาจารย์นิดาวรรณ เพราะสุนทร หัวหน้าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ม.รังสิต ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต

Social profiles