จังหวัดสิงห์บุรี ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมมือขับเคลื่อน โครงการ “บ้านน่านอน เมืองน่าอยู่ ปีงบประมาณ 64”

จังหวัดสิงห์บุรี ขับเคลื่อนโครงการ “บ้านน่านอน เมืองน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ตั้งเป้า 10,000 ครัวเรือน นำร่องผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม. อพม. บูรณาการร่วมมือทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อทั้ง 6 อำเภอในจังหวัดสิงห์บุรี นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นบ้านที่น่านอน เป็นเมืองที่น่าอยู่ต่อไป

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการบูรณาการขับเคลื่อน โครงการ “บ้านน่านอน เมืองน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

นายชำนาญวิทย์ กล่าวว่า โครงการ “บ้านน่านอน เมืองน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรีเป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนโครงการฯ เนื่องจากอิทธิพลของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จากการที่หัวหน้าครอบครัว พ่อ แม่ ผู้ปกครองต้องทำงานหาเงิน ทำงานแข่งขันกับเวลา ทำให้ไม่มีเวลาให้กับ บุตรหลาน หรือสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งไม่มีเวลาในการดูแลความเรียบร้อยภายในบ้าน โดยการรักษาความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งสัตว์และแมลงพาหะนำโรค เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ทั้งโรคไข้เลือดออก โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร ซึ่งส่งผลให้ขาดรายได้ และเกิดการเสียเวลาพักรักษาตัว

การดำเนินโครงการได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนตระหนักและให้ความสำคัญ ในการจัดที่พักอาศัย ให้สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ โดยเริ่มดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีกลุ่มเป้าหมายนำร่อง เป็นผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)บุคลากรในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กลุ่มเป้าหมายภาคเอกชนประกอบด้วย พนักงานโรงงานน้ำตาลสิงห์บุรี โรงงาน C.A.S Paper Mill (โรงงานกระดาษ) และประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบโรงงานฯ รวมทั้งประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี รวมกว่า 10,000 ครัวเรือน และขยายกลุ่มเป้าหมายการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็น 70,000 กว่าครัวเรือน ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนในพื้นที่ 6 อำเภอของจังหวัดสิงห์บุรี ในการดำเนินโครงการ “บ้านน่านอน เมืองน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” มีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย

(1) การแต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดและระดับอำเภอตามโครงการบ้านน่านอน เมืองน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์ขยายผลโครงการให้เป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ รวมทั้งการติดตามประเมินผลโครงการ
(2) ประชาสัมพันธ์โครงการบ้าน น่านอน เมืองน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนร่วมโครงการฯ
(3) การจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการบูรณาการขับเคลื่อน โครงการ “บ้านน่านอน เมืองน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ในวันนี้(วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563)
(4) การให้บริการเตรียมความพร้อม โดยการปรับสภาพที่อยู่อาศัย การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การเยี่ยมเยียนให้กำลังใจจากผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้มีการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้
(5) จัดกิจกรรมประกวดบ้านน่านอน เมืองน่าอยู่ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด โดยจะมีการมอบโล่และใบประกาศเกียรติบัตรให้กับบ้านที่ได้รับการคัดเลือก และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อยกย่องให้เป็นต้นแบบการรักษาความสะอาดตามหลักสุขาภิบาล

โครงการ “บ้านน่านอน เมืองน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” เป็นโครงการที่มุ่งหวังความเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพ และสัมพันธภาพของบุคคลในครอบครัว โดยอาศัย “บ้าน” ซึ่งเป็นศูนย์กลางของครอบครัว และเป็นหน่วยระดับปฐมภูมิทางสังคม เพื่อให้เกิดเป็นบ้านที่น่าอยู่อาศัย อบอุ่น น่าพักพิง เพื่อนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้จังหวัดสิงห์บุรีเป็นเมืองน่าอยู่ต่อไป

Social profiles