สมาคมอารักขาบุคคลสำคัญ แถลงการณ์แสดงจุดยืนกรณีการชุมนุมทางการเมือง

จากสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีกลุ่มเรียกร้องชุมนุมในทางการเมือง ดังที่ปรากฏเป็นข่าวนั้น ข้าพเจ้า นายนรธา มณีนาค ในนาม นายกสมาคมอารักขาบุคคลสำคัญ และ กลุ่ม ITBT./International Tactical & Bodyguard Thailand. ซึ่งเป็นพันธมิตรเครือข่ายด้านงานอารักขาบุคคลสำคัญ ขอประกาศแถลง แสดงจุดยืนในบทบาทของสมาคมอารักขา บุคคลสำคัญ และพันธมิตร ดังต่อไปนี้

1. สมาคมฯ และกลุ่มภาคีเครือข่าย เพื่อปกป้องสถาบัน และขอสนับสนุนหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และจะปกป้องรักษา สถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์

2. ขอวางตัวเป็นกลาง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง และไม่ฝักไฝ่ฝ่ายใด

3. ไม่ได้ขัดขวางการชุมนุมและการเรียกร้องของกลุ่มคนที่ออกมาชุมนุม ตามสิทธิรัฐธรรมนูญที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่พวกเราไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมที่ไม่เคารพกฎหมายและสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น

4. ไม่สนับสนุนให้มีการใช้ความรุนแรง ใด ๆ ทั้งสิ้น

5. สมาคม ฯ และกลุ่ม ITBT ไม่มีส่วนรู้เห็นในการแสดงออกที่ขัดแย้ง และเห็นชอบในการนำเครื่องหมาย โลโก้ หรือภาพที่ปรากฏว่าเป็นบุคคลสมาชิกของกลุ่มออกเผยแพร่ทางสื่อสาธารณะในเชิงสัญลักษณ์ โดยไม่ใด้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมาย และ สิทธิส่วนบุคคล และอาจเป็นการสื่อที่สร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณะ ใด้มีการแจ้งทักท้วงไปแล้ว

ลงชื่อ

  • นาย นรธา มณีนาค​​นายกสมาคมอารักขาบุคคลสำคัญ
  • นาย วิชัย พาณิชย์ทองทวี​กรรมการสมาคมอารักขาบุคคลสำคัญ
  • นาย ฉัตรชัย สิงธุสิงห์​​ประธานกลุ่ม ITBT
  • นาย นพดล หงส์จินตกุล​ผู้บริหารกลุ่ม ITBT
Social profiles