วช. ร่วมกับ บางจาก บีบีจีไอ และ มทร.อีสาน ขับเคลื่อนการผลิต SAF สู่น้ำมันเครื่องบินคาร์บอนต่ำ จากฐานการวิจัยฯ

Read Time:1 Minute, 33 Second

วันนี้ (24 ม.ค. 65) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ บริษัท บางจาก จำกัด (มหาชน) บริษัท บีบีจีโอ จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อน “นวัตกรรมสีเขียว เพื่อการผลิต SAF สู่การพัฒนาน้ำมันเครื่องบินคาร์บอนต่ำ จากฐานงานวิจัย” ณ ห้องใบไม้ ชั้น 8 อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ

Sustainable Aviation Fuel (SAF) เชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพแบบยั่งยืนจากเอทานอลสู่การพัฒนาน้ำมันเครื่องบินคาร์บอนต่ำ จากฐานงานวิจัย เป็นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องบินคาร์บอนต่ำ สำหรับการขนส่งและการเดินทางทางอากาศ ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) โดยมี นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทบางจาก นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมลงนามความร่วมมือฯ พร้อมนี้กองทัพอากาศ ร่วมผลักดันการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าว สู่การนำไปใช้ประโยชน์เป็นน้ำมันอากาศยานคุณภาพสูงซึ่งเหมาะสำหรับเป็นเชื้อเพลิงเครื่องบินของกองทัพอากาศในอนาคตต่อไป รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และการลงทุนเพื่อผลิตน้ำมันเครื่องบินคาร์บอนต่ำจากผลิตภัณฑ์พลอยได้ของโรงงานเอทานอลในเชิงพาณิชย์ ทำให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาคุณภาพน้ำมันเครื่องบินที่มีคุณภาพสูงและคาร์บอนต่ำ สำหรับส่งออกและใช้ภายในประเทศ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย

Previous post วช. – มข.พัฒนาระบบเฝ้าระวัง พยากรณ์ และ ผลิตภัณฑ์ลดเชื้อในดินเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการบำบัดเสริมโรคเมลิออยด์
Next post I 11 องค์กรพันธมิตรลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมมือเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก Dengue-Zero วางแผนงาน 5 ปี ผลักดันประเทศไทย สู่สังคมปลอดไข้เลือดออก
Social profiles