CPF ยกระดับการบริหารจัดการคุณภาพ-ความปลอดภัยอาหารสู่ความเป็นเลิศ เพื่อผู้บริโภคทั่วโลก 

Read Time:2 Minute, 59 Second

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  หรือ ซีพีเอฟ  ยกระดับมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร เสริมสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้ตรวจประเมินระบบบริหารจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ตอกย้ำเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานตลอดเวลา และให้ความสำคัญกับผู้บริโภค  

ดร.สมหมาย เตชะศิรินุกูล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านประกันคุณภาพ  ซีพีเอฟ  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร  (Certificate)  ให้กับพนักงานของซีพีเอฟจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ ที่ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร  “ ISO  9001 : 2015  – Quality Management  System Auditor / Lead Auditor  โดยมี  นายมนตรี  ตั้งเติมสิริกุล  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท  เอส จี เอส ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้การรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ  ให้เกียรติร่วมพิธีฯ    

ดร.สมหมาย  กล่าวว่า  บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอถึงความสำคัญของคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร อาหารอร่อย และต้องปลอดภัย เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย จึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้มีองค์ความรู้  เพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับองค์กรและผู้บริโภค  รวมทั้งเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างบุคลากรให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้ตรวจประเมินระบบบริหารจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  จึงได้จัดอบรมหลักสูตร ISO 9001: 2015 – Quality Management Systems Auditor / Lead Auditor Training Course  ที่ได้รับการรับรองโดย Chartered Quality Institute (CQI) และ International Register of Certificated Auditors (IRCA) ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลก  เป็นหน่วยงานให้การรับรองด้านการจัดการคุณภาพระดับมาตรฐานตามหลักสากลของสหราชอาณาจักรและนานาชาติ  โดยมีวิทยากรอบรม จากสถาบันฝึกอบรม บริษัท เอส จี เอส ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นสมาชิก IRCA  ที่ได้ผ่านการประเมินและได้รับการยอมรับในระดับสากล    

“การจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว  เป็นการเสริมศักยภาพของซีพีเอฟโดยรวม ให้เราเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานตลอดเวลา และให้พนักงานซีพีเอฟตระหนักถึงการเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้  ยึดมั่นในความเป็นมืออาชีพที่ผ่านการเข้าอบรมจากสถาบันชั้นนำระดับโลก และสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ เป็นองค์ความรู้ที่ติดตัว  ที่สำคัญที่สุดคือ การนำองค์ความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน และการทำงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของซีพีเอฟให้แข็งแกร่งขึ้น  เพื่อให้ลูกค้าและซัพพลายเออร์ ได้ใช้มาตรฐานตรงนี้เป็นมาตรฐานเดียวกันระดับสากล  ” ดร.สมหมาย กล่าว    ทั้งนี้   หลักสูตรการฝึกอบรม ISO  9001 : 2015  -Quality Management  System Auditor / Lead Auditor  เป็นการรับรองผู้ตรวจตรวจประเมินระบบบริหารจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  โดยบุคลากรจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ ของซีพีเอฟ ที่รับมอบประกาศนียบัตร  ในครั้งนี้ ประกอบด้วย    โรงงานแปรรูปเนื้อไก่/เป็ด สุกร สัตว์น้ำ โรงงานแปรรูปไข่ โรงงานอาหารสำเร็จรูป สำนักมาตรฐานฟาร์มและข้อกำหนดลูกค้า สำนักประกันคุณภาพกลาง  ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว จะช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรมีความเข้าใจหลักการคิดบนพื้นฐานความเสี่ยง (risk-based thinking) การเป็นผู้นำ (leadership) และการจัดการเชิงกระบวนการ (process management) มีหลักการปฏิบัติ การวางแผน ดำเนินการ รายงาน และติดตาม สอดคล้องตามมาตรฐานแนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ ISO19011 /ISO 17021 จะช่วยสร้างความเชื่อมั่น ลูกค้าเกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์  และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าว่าบริษัทได้ยกระดับการกำกับดูแลด้านระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัยอาหารเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในการตรวจประเมินระบบทั้งภายในบริษัท (Internal Audit) และตรวจประเมินซัพพลายเออร์ (Supplier)  ภายนอกองค์กรจากผู้ตรวจประเมิน (Lead auditor/Auditor) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก CQI/IRCA เสริมสมรรถนะและศักยภาพในการแข่งขัน

Previous post ม.รังสิต มอบศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ แก่ศาสตราจารย์ ดร. ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ 
Next post สมาคมรถโบราณฯ มอบรางวัล People’s Choice Award 2022 
Social profiles