อพท. ชวนเที่ยวถนนคนเดิน และร่วมทำบุญเจดีย์หมายเลข 2 อู่ทอง

IMG_20160603_181312IMG_20160603_181707องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) โดย สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารกิจการตลาดหรรษาวินยานุโยค กำหนด เปิดถนนคนเดิน “ตลาดหรรษาวินยานุโยค” ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณถนนคนเดิน ตลาดหรรษาวินยานุโยค (ทางไปวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม) โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รองผู้อำนวยการ อพท. กล่าวรายงานการดำเนินกิจกรรมถนนคนเดินตลาดหรรษาวินยานุโยค นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน

FB_IMG_1465023724659นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รองผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า การพัฒนาถนนคนเดิน ตลาดหรรษาวินยานุโยคนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตาม แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ซึ่ง สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนด้วยกัน ผ่าน โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วีถีชีวิตดั้งเดิมเมืองโบราณอู่ทอง และโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาโบราณสถาน โบราณวัตถุเมืองโบราณอู่ทอง จุดเริ่มต้นการพัฒนาในช่วงแรก ไม่ใช่การพัฒนาถนนคนเดินวินยานุโยคก่อน สิ่งสำคัญคือ ต้องสร้างการตระหนักรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเรือนไม้แถวสองฝั่งถนนวินยานุโยคและอนุรักษ์ประเพณีการทำบุญเจดีย์หมายเลข 2 ไปพร้อมกัน

IMAG9835ในปี 2558 อพท. ได้ประสานให้ สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมดำเนินโครงการโดยนำสถาปนิกชุมชนลงพื้นที่ เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็นผ่านการจัด วันวานนี้…ที่วินยานุโยค และภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองอู่ทอง บอกเล่าเรื่องราวในอดีตต่างๆ  ซึ่งปราชญ์ชาวบ้าน ชาวชุมชนศรีสรรเพชรพัฒนาและชุมชนต้นแจงพัฒนา มักจะเอ่ยถึงชื่อ  ท่านพระครูวินยานุโยค (หลวงพ่อสมบุญ) วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี กับตำนานการสร้างถนนร่วมกับชาวบ้าน แม้ปัจจุบันจะไม่มีใครรู้ว่าป้ายถนนวินยานุโยคดั้งเดิมอยู่ที่ไหน แต่สิ่งที่ชาวบ้าน 2 ฝั่งถนน พยายามสื่อสารให้ทุกฝ่ายเข้าใจก็คือ วินยานุโยค เป็นถนนแห่งความสามัคคี ความดีงาม และความร่วมมือร่วมใจกัน

ในปี 2559 สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) จึงทำหน้าที่เสมือน ไฟฉายส่องความคิดของชาวชุมชน จับมือกับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่เปิดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการอนุรักษ์การสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นถิ่น ให้ได้มีโอกาสสวมใส่อาภรณ์แบบวิถีชีวิตดั้งเดิมเพื่อท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง การจัดถนนคนเดินจะจัดเป็นประจำทุกเดือน เริ่มเปิดถนนคนเดินในวันนี้ (3 มิ.ย.59) ใน 1 เดือน มีเพียง 2 วัน คือ เฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์แรกของเดือน

IMAG9832IMAG9831IMG_20160603_173201IMAG9821

นอกจากนี้ ในวันเสาร์ที่ 4 มิ.ย.59 เวลา 07.00 น. ชาวชุมชนศรีสรรเพชรพัฒนา ยังร่วมกับ อพท.7 จัดพิธีบวงสรวงทำบุญเจดีย์หมายเลข 2 อู่ทอง เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีการทำบุญเจดีย์โบราณที่อยู่โดยรอบเมืองโบราณอู่ทองให้คงอยู่สืบไป

นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวชื่นชมการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ตลาดหรรษาวินยานุโยคว่าถือเป็นต้นแบบการพัฒนากิจการตลาดถนนคนเดินแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เนื่องจาก อพท.ได้เชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจและจัดกระบวนการการมีส่วนร่วม มีการจัดตั้ง คณะกรรมการบริหารกิจการตลาดหรรษาวินยานุโยค โดยการแต่งตั้งของ นายอำเภออู่ทอง ประกอบด้วย คณะที่IMAG9867ปรึกษากิจการตลาดหรรษาวินยานุโยค ประกอบด้วย นายอำเภออู่ทอง ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี นายกเทศมนตรีตำบลอู่ทอง นายกเทศมนตรีตำบลท้าวอู่ทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในตำบลอู่ทอง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภออู่ทอง ผู้บริหารสถานศึกษาใน ตำบลอู่ทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา พัฒนาการอำเภอ เกษตรอำเภออู่ทอง ประมงอำเภออู่ทอง ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอู่ทองและนายไสว เหล็งหวาน

คณะกรรมการบริหารกิจการตลาดหรรษาวินยานุโยค ประกอบด้วย นายสมจินต์ ชาญกระบี่ เป็นประธานคณะกรรมการตลาด (ผู้จัดการตลาด) นางจิราพัทธ์ เม่งฮี และนายชูวิทย์ ตังอาพรรณ เป็นรองประธานคณะกรรมการ นางกัลยา อุ่นศิริ เหรัญญิก นางรัชนี ศรีบริสุทธิ์ เลขานุการ และกรรมการ 15 คน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ อพท. ร่วมดำเนินการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชน กลุ่มชมรมและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เมืองโบราณอู่ทอง ทาง จังหวัดสุพรรณบุรี เชื่อมั่นว่า จะเป็นกลไกขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนท้องถิ่นและประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนจากทุกสารทิศเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทองเพิ่มขึ้น

IMG_20160604_074642แหล่งท่องเที่ยวในเมืองโบราณอู่ทอง อาทิ การเที่ยวชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองเพื่อย้อนรอยไปสู่ยุคทวารวดีสองพันปี การเที่ยวเทศกาลงานงิ้วศาลเจ้าพ่อพระยาจักร  การท่องเที่ยวเทศกาลกินเจเมืองอู่ทอง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางธรรมชาติและผจญภัยโรยตัวและกู้ภัยในพื้นที่ป่าสวนหินพุหางนาค การท่องเที่ยวไหว้พระในวัดสำคัญของตำบลอู่ทอง เช่น วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม วัดเขาทำเทียม การร่วมทำบุญเพื่อก่อสร้างองค์พระแกะสลักพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ การขี่จักรยานไหว้ผีหอเจ้านายที่บ้านโคก การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์เก็บผักสดมาปรุงอาหารและทำนาที่บ้านดงเย็น การศึกษาการทำขนมจีนที่ชุมชนท่าพระตะวันออก การท่องเที่ยวทำเหรียญกษาปณ์โบราณแบบสร้างสรรค์ที่โรงหล่อคุณวิเชียรใกล้เจดีย์หมายเลข 1 การทำยาหม่องหัวโตที่บ้านป้าต้อยชุมชนต้นแจงพัฒนา การทำลูกปัดแก้วเพื่อส่งเสริมอาชีพการทำลูกปัดของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองโบราณทวารวดี อู่ทอง การบวงสรวงทำบุญเจดีย์หมายเลข 2 กับชุมชนศรีสรรเพชรพัฒนา การเรียนรู้การทำขนมไทยและการทำนาที่บ้านนาลาว การ ท่องเที่ยวป่าช้าโบราณเมืองโบราณอู่ทอง เป็นต้น

Previous post หลับดี สมองไว กับเทคนิคการนอนจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก
Next post ที่สุดแห่งการท่องเที่ยวระดับหรูหราของเมืองไทย
Social profiles