‘โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน’ ทางเลือกใหม่ให้แก่ภาคการศึกษาเมืองไทย

นับเป็นพัฒนาการอีกขั้นของวงการการศึกษาเมืองไทย เมื่อศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ประจำปี ๒๕๕๗ ครูเล็ก-ภัทราวดี มีชูธน ได้นำความเชี่ยวชาญด้านศิลปศาสตร์มาผนวกเข้ากับจิตวิญญาณความเป็นครู พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นสะพานเชื่อมสู่การเรียนรู้และได้จัดตั้งโรงเรียนภัทราวดี หัวหิน ที่เปิดสอนในระดับอนุบาล, ประถมและมัธยมขึ้น เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยไปสู่ความเป็นเลิศตามสาขาวิชาและความถนัดของแต่ละบุคคลภายใต้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน ของครูเล็ก -ภัทราวดี มีชูธน  ทางเลือกใหม่ให้แก่ภาคการศึกษาเมืองไทย ผู้เป็นนักแสดงชื่อดัง และศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ครูเล็กเล่าให้ฟังว่า “ความตั้งใจจริงที่สร้างโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นคือ ‘ต้องการทำเพื่อระลึกถึงแม่ (คุณหญิงสุภัทรา สิงหลกะ)’ เพราะแม่สอนเสมอว่า...
Social profiles