TMA ร่วมผลักดัน SDGs ร่วมสร้าง “ความยั่งยืน” จัดงาน “Sustainability Forum 2000 : Creating a Resilient City”

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุน Sustainable Development Goals ขององค์การสหประชาชาติ และเพื่อสร้างความตระหนักว่า “ความยั่งยืน” (Sustainability) ได้กลายเป็นปัจจัยที่ 5 สู่ความสำเร็จของธุรกิจ  สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จึงเตรียมจัดงาน “Sustainability Forum 2000 : Creating a Resilient City” ในวันที่ 16-17 กันยายน 2563 บนช่องทางออนไลน์ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ระดับโลกและประสบการณ์จากผู้บริหารชั้นนำทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อให้องค์กรต่างๆสามารถกำหนดกลยุทธ์และแผนงานที่มีประสิทธิผล เพื่อร่วมกันสร้างความยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม...

ไวทัลไลฟ์ @บางกระเจ้า ร่วมมือกับ มั่นคงเคหะการ – ไมเนอร์ เปิดตัวโครงการรักษ ศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวมแห่งแรกในเอเชีย

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์นานาชาติ หรือ Medical Hub เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตและยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน รวมไปถึงการมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพในระดับสากลนั้น ปัจจุบัน มีการขยายนโยบายดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ (Medical and Wellness Tourism) ถือเป็นโอกาสอันดีในการยกระดับด้านการท่องเที่ยวผสมผสานกับด้านการแพทย์ ซึ่งเป็นจุดเด่นและข้อได้เปรียบของประเทศไทย สอดคล้องกับข้อมูลการจัดอันดับของ Global Wellness Institute รายงานว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยติดอันดับ 13 ของโลก สามารถสร้างรายได้มากกว่า 9.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ The International Healthcare Research Center...
Social profiles