ธ.ก.ส. ร่วมมือ ARDB กัมพูชา ยกระดับการให้บริการทางการเงินภาคชนบท

Read Time:35 Second

นายเชษฐา แหล่ป้อง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับธนาคารเพื่อพัฒนาการเกษตรและชนบท (Agricultural and Rural Development Bank : ARDB) ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อสร้างความร่วมมือในการเสริมสร้างกลไกทางการเงินและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ ยกระดับการให้บริการลูกค้าในภาคชนบทและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านเครื่องมือทางการเงินสีเขียว (Smart/Green Finance Instruments) ด้านกรอบการประเมินความเสี่ยงด้านสินเชื่อและคะแนนเครดิต (Credit risk and scoring framework) ด้านการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ และการสร้างโอกาสทางธุรกิจระหว่างกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ณ อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

Previous post เซ็นทรัลพัฒนา มอบรางวัลแบรนด์พันธมิตรร่วมลดการใช้ไฟฟ้าในโครงการ ‘Green Partnership รวมพลังพันธมิตรลดโลกร้อน’ ตอกย้ำองค์กรแห่งความยั่งยืน
Next post รังสีเทคนิค ม.รังสิต เยี่ยมชมภาควิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัย Komazawa โตเกียว
Social profiles