กระทรวงวิทย์ฯ – TED Fund มอบทุนสนับสนุนกว่า 50 ล้าน ตั้งเป้าปี ’61 ผุดไอเดีย 900 โครงการ

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) แถลงผลการดำเนินงาน พร้อมจัดพิธีมอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ ภายในงาน “TED Fund Grant Day” โดยมี รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน พร้อมผู้ประกอบการเข้ารับทุนสนับสนุนจำนวน 23 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 50 ล้านบาท

            

รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   และประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยี และนวัตกรรม กล่าวว่า “กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ Technology and Innovation-Based Enterprise Development Fund (TED Fund) ภายใต้การกำกับดูแลโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจในการสนับสนุนทุนด้านการดำเนินธุรกิจ และการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเพิ่มจำนวนผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาและผู้ประกอบการรายใหม่ อีกทั้งยังเป็นตัวเร่งสำคัญในการเพิ่มปริมาณการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และร่วมผลักดันประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-Driven Economy)วิสัยทัศน์ของ TED Fund คือ สร้างผู้ประกอบการใหม่ให้มีความสามารถเพิ่มมูลค่าธุรกิจอย่างก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนทุนอุดหนุน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ หรือกระบวนการผลิตหรือให้บริการใหม่ ในรูปแบบทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน (Matching Grant) ภายใต้กรอบวงเงินสนับสนุน 90% ของมูลค่าโครงการที่ได้รับการอนุมัติ และไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยขณะนี้มีข้อเสนอโครงการยื่นขอรับทุนจำนวนทั้งสิ้น 741 โครงการ

สำหรับโครงการในปีงบประมาณ 2561 TED Fund ได้ดำเนินโครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่

1. โครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (กลุ่มประชาชนทั่วไป) หรือ Public Batch 1 ซึ่งดำเนินงานเมื่อเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีจำนวนข้อเสนอโครงการยื่นขอรับทุนสนับสนุนจำนวน 267 โครงการ และผ่านการพิจารณาอนุมัติสนับสนุนทุน จำนวน 18 โครงการ

2. โครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมนำร่อง (Flagships) โดยดำเนินโครงการร่วมกับเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการคือ อุทยานวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 แห่งทั่วประเทศ เพื่อสรรหาและคัดกรองนักศึกษาหรือผู้ประกอบการภายใต้โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี หรือ มีการพัฒนานวัตกรรม หรือพัฒนาศักยภาพร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มีจำนวนข้อเสนอโครงการที่ผ่านการสรรหาและคัดกรองดังกล่าว ยื่นขอรับทุนสนับสนุนจำนวน 85 โครงการ และผ่านการพิจารณาอนุมัติสนับสนุนทุน จำนวน 4 โครงการ

3. โครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (กลุ่มนักศึกษาปริญญาโท-ปริญญาเอก) มุ่งส่งเสริมและสร้างผู้ประกอบการในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) เพื่อสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงสนับสนุนให้นำผลงานมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 9 แห่ง สนับสนุนทีมนักศึกษาในระดับปริญญาโท และเอกในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือธุรกิจนวัตกรรม ที่มีความพร้อม มีศักยภาพ และมุ่งมั่นสร้างสรรค์ธุรกิจ โดยมีจำนวนข้อเสนอโครงการที่ผ่านการสรรหาและคัดกรอง จำนวน 35 โครงการ และผ่านการพิจารณาอนุมัติสนับสนุนทุนแล้ว จำนวน 4 โครงการ

4. โครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (กลุ่มประชาชนทั่วไป) หรือ Public Batch 2 TED Fund ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีจำนวนข้อเสนอโครงการยื่นขอรับทุนรวมทั้งสิ้น 354 โครงการ จากการดำเนินการ 2 ส่วน คือ ส่วนแรก เปิดรับสมัครผู้สนใจที่มีไอเดีย มีทีม มีความพร้อม และมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ โดยยื่นข้อเสนอโครงการได้โดยตรงที่ TED Fund และส่วนที่สอง ผ่านการจัดกิจกรรมคัดสรรผู้ประกอบการและสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund Scouting Day) จำนวน 6 ครั้งใน 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีข้อเสนอโครงการผ่านการคัดเลือกรอบแรก และอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติการสนับสนุนทุน จำนวน 110 โครงการ โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นการพิจารณาภายในกันยายน 2561 นี้

5. โครงการ Research Gap Fund-TED Fund วงเงินสนับสนุนทุน 80,000,000 บาท

TED Fund อยู่ระหว่างการร่วมดำเนินโครงการกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดและนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และมีประโยชน์ต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความคิด การต่อยอดนวัตกรรม และการปรับปรุงเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์ธุรกิจบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพ รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถ และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างเอกชนและมหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิจัย ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการของตลาดอันจะนำไปสู่การต่อยอดธุรกิจ หรือสร้างให้เกิดธุรกิจใหม่ที่สามารถเติบโตได้ โดยโครงการ Research Gap Fund – TED Fund ให้การสนับสนุนทุนสมทบบางส่วนไม่เกินร้อยละ 75 ของงบประมาณโครงการ แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท และยังมีการจัดกิจกรรมอบรมเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อประกอบธุรกิจ การวิเคราะห์ความต้องการและกลุ่มลูกค้า กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการ นักวิจัยในการออกตลาดเพื่อพัฒนาพันธมิตรและคู่ค้าด้วย

การดำเนินงานของ TED Fund ในการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม นับว่าประสบผลสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดียิ่ง และได้รับผลตอบรับเกินคาดจากผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาและผู้ประกอบการรายใหม่ โดยในปี 2561 TED Fund ตั้งเป้าจัดสรรเงินทุนจำนวน 200 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 100 ราย และคาดการว่าจะมีผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักศึกษา นักวิจัย ตลอดจนผู้ประกอบการรายใหม่ ให้ความสนใจร่วมเสนอโครงการในปี 2561 นี้ จำนวนไม่ต่ำกว่า 900 โครงการ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีภารกิจ 4 ข้อ ได้แก่ 1. สนับสนุนทางการเงินเพื่อดำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ 2. สนับสนุนการสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ 3. สร้างเครือข่ายผู้สนับสนุนการร่วมลงทุน และ 4. สนับสนุนเครือข่ายบ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ประสบผลสำเร็จเชิงธุรกิจอย่างยั่งยืน สามารถนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และร่วมผลักดันประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมต่อไป” รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม กล่าว

ภายในงาน “TED Fund Grant Day” มีผู้ประกอบการเข้ารับทุนสนับสนุนจำนวน 23 โครงการ มูลค่ารวม 47,538,200 บาท (กว่า 50 ล้านบาท) โดยได้เชิญผู้ประกอบที่ได้รับทุนมาจัดนิทรรศการ เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานต่อสาธารณชน ซึ่งมีโครงการที่น่าสนใจมากมาย อาทิ LetsFunds แหล่งรวมเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการแบบครบวงจร ช่วยค้นหาและประเมินเงินทุนจากภาครัฐและสถาบันการเงิน ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และ Startup ใช้บริการระบบเบื้องต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย, Health Smile ระบบอัจฉริยะในการเลือกการตรวจสุขภาพที่เหมาะกับความเสี่ยงสุขภาพของแต่ละบุคคล เพื่อความสะดวกและคุ้มค่า, KNOW TV เป็น Online Channel สำหรับเด็ก เพื่อความสนุกและสร้างสรรค์ ช่วยเสริมพัฒนาการสมวัย จุดประกายการเรียนรู้ พร้อมสร้างกิจกรรมในครอบครัว, AppLing โมบายแอพให้บริการภาพถ่ายแผนที่จากโดรนและจัดการแปลงเพาะปลูก เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ, Space Walker อุปกรณ์ช่วยเดินแบบพยุงน้ำหนักบางส่วนสำหรับผู้ที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวด้านการเดิน ช่วยฝึกเดิน ลดการหกล้ม และเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยกลับมาเดินเป็นปกติได้อีกครั้ง ฯลฯ

นอกจากนี้ TED Fund ยังได้วางแผนการดำเนินงานสนับสนุนทุนธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในปี 2562 โดยมุ่งเน้นเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เช่น ด้านสุขภาพ และการแพทย์ เกษตร และอาหารสมัยใหม่ เป็นต้น ซึ่งจะเริ่มเปิดรับข้อเสนอโครงการภายในเดือนตุลาคมนี้ ผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-333-3700 ต่อ 4072 – 4074 หรืออีเมล์ tedinfo@most.go.th หรือ www.tedfund.most.go.th  

 

Previous post “ปราชญา”ร่วมมือโครงการวิจัยตำรับยาสมุนไพรกับ เซลล์ดีเอ็กซ์ โดยทีมนักวิจัยศิริราช
Next post อีกก้าวความสำเร็จ ประเทศไทย…ศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลของโลก
Social profiles