กรมการท่องเที่ยว ผลักดันตลาดน้ำดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) : ท่องเที่ยวสุขใจ พร้อมปลอดภัย วิถีไทย วิถีชุมชน

Read Time:1 Minute, 43 Second

กรมการท่องเที่ยวลงพื้นที่ตำบลดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เพื่อร่วมประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว ตามโครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสําหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเตรียมแผนดำเนินงานร่วมกับผู้นำในพื้นที่ เพื่อกำหนดขอบเขตของพื้นที่ และเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสําหรับนักท่องเที่ยว

เมื่อเร็วๆ นี้ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว มอบหมายให้ นางสาวสุมลมาลย์ เหมาะประไพพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาบริการท่องเที่ยว พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตำบลดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำหลักเกณฑ์ความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสําหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) ประเภท Entertainment Zone ซึ่งยึดหลักเกณฑ์ 5 ด้าน ได้แก่ ความปลอดภัย ความสะอาด ความเป็นธรรม การให้บริการ และการบริหารจัดการ และหารือแนวทางการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสําหรับนักท่องเที่ยวให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ เช่น ผู้ประกอบการเรือ คนขับเรือ ร้านค้า เป็นต้น รวมถึงการกำหนดหัวข้อในการอบรมที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และสามารถนำไปปรับใช้หรือพัฒนาบริบทของสถานประกอบการของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมประชุมกับ นางปาลิกา อภิโชครุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลดำเนินสะดวก ผู้แทนเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 (อพท.) ผู้แทนสำนักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี และผู้แทนอำเภอดำเนินสะดวก ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ คณะเจ้าหน้าที่จากกรมการท่องเที่ยวได้สำรวจสถานที่แหล่งท่องเที่ยว และพบปะผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อรวบรวมข้อมูลไปวิเคราะห์และกำหนดขอบเขตพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสําหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) และเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมเสริมศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการด้วยหลักสูตรการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสําหรับนักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก และการบริหารจัดการ ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นในพื้นที่ท่องเที่ยวของประเทศไทย

Previous post กรุงเทพประกันชีวิต เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่ง เปิดสำนักงานตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน คุณคีรติ แสนสิงห์ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
Next post “The Meg 2 : The Trench หนังฟอร์มยักษ์ที่ได้รับ Incentive ประเทศไทย”
Social profiles