EXIM BANK เปิดตัวสินเชื่อเสริมสภาพคล่องและป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

Read Time:2 Minute, 50 Second

EXIM BANK เปิดบริการใหม่ “สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อธุรกิจขนาดกลาง” เป็นสินเชื่อหมุนเวียนช่วงก่อนและหลังการส่งออก วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท และ “สินเชื่อรับซื้อตั๋วเพื่อธุรกิจขนาดกลาง” เป็นสินเชื่อหมุนเวียนหลังส่งออก วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท พร้อมวงเงิน Forward Contract ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน สูงสุด 3 เท่าของวงเงินสินเชื่อ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของภาคการส่งออกไทยให้ได้ตามเป้าหมาย ส่งเสริมการจ้างงาน และเสริมศักยภาพให้ผู้ส่งออกขนาดกลางเติบโตเป็นผู้ส่งออกขนาดใหญ่ได้มากขึ้น

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า SMEs เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งภาคการส่งออก โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลาง (กลุ่ม M) ของไทยที่ยังมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว โดยมีจำนวนไม่ถึง 1% ของผู้ประกอบการทั้งประเทศ ขณะที่ผู้ส่งออกขนาดกลางคิดเป็น 10% ของผู้ส่งออกทั้งประเทศที่มีอยู่ราว 28,000 ราย อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการกลุ่ม M นี้สามารถสร้างประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจได้ในสัดส่วนสูง กล่าวคือ สนับสนุนให้เกิดผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ได้ถึง 12.5% ของ GDP รวม (1.79 ล้านล้านบาท) ก่อให้เกิดการจ้างงาน 7.4% ของการจ้างงานรวม (1.09 ล้านราย) และมีสัดส่วน 9.4% ของมูลค่าส่งออกรวม (7.1 แสนล้านบาท)

นอกจากการพัฒนาบริการเพื่อสนับสนุนผู้ส่งออกรายย่อย (กลุ่ม S) แล้ว EXIM BANK จึงได้พัฒนาบริการใหม่เพื่อเต็มเติมความต้องการของผู้ส่งออกขนาดกลางที่มียอดขายตั้งแต่ 50-500 ล้านบาท ทั้งในด้านเงินทุนเพื่อสนับสนุนการขยายกิจการส่งออก-นำเข้าและยกระดับกระบวนการผลิต และด้านเครื่องมือทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ ประกอบด้วย

1. สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อธุรกิจขนาดกลาง (EXIM for M Credit) เป็นสินเชื่อหมุนเวียนก่อนและหลังการส่งออก วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยปีแรก ขั้นต่ำอยู่ที่ Prime Rate -2.00% ต่อปี (หรือ 4.25% ต่อปี) ปีที่ 2 ขั้นต่ำ Prime Rate -1.50% ต่อปี (หรือ 4.75% ต่อปี) ปีที่ 3 เป็นต้นไป เป็นไปตามมาตรฐานธนาคาร พร้อมวงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) สูงสุด 3 เท่าของวงเงินสินเชื่อ ใช้หลักประกันขั้นต่ำ 35% และบุคคลค้ำประกัน

2. สินเชื่อรับซื้อตั๋วเพื่อธุรกิจขนาดกลาง (EXIM Nego for M Credit) เป็นสินเชื่อหมุนเวียนหลังการส่งออก เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการขนาดกลาง วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยปีแรก ขั้นต่ำอยู่ที่ Prime Rate -2.00% ต่อปี (หรือ 4.25% ต่อปี) ปีที่ 2 ขั้นต่ำ Prime Rate -1.50% ต่อปี (หรือ 4.75% ต่อปี) ปีที่ 3 เป็นต้นไป เป็นไปตามมาตรฐานธนาคาร พร้อมวงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) สูงสุด 3 เท่าของวงเงินสินเชื่อ ใช้หนังสือค้ำประกันของ บสย. และบุคคลค้ำประกัน หรือหลักประกันขั้นต่ำ 30% และบุคคลค้ำประกัน ทั้งสองบริการนี้มีระยะเวลาอนุมัติตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 มีเป้าหมายอนุมัติวงเงินรวม 3,000 ล้านบาท

 

Previous post “P80” (พีแปดสิบ) เครื่องดื่มสกัดเข้มข้นจากลำไยจากธรรมชาติ 100%
Next post เอสซีจี ผนึกชุมชน และภาครัฐ เดินหน้า “โครงการสานพลังประชารัฐ-การพัฒนาพื้นที่บึงบางซื่อ”
Social profiles