เปิดแล้ว หลักสูตร Real Marketing เพื่อปั้นนักการตลาดอสังหาฯสายพันธุ์ใหม่รับกระแสยุค Digital Transformation

0 0
Read Time:6 Minute, 23 Second

“โฮมบายเออร์กรุ๊ป” ผู้เข้าใจพัฒนาการและความต้องการของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จับมือ “พร็อพทูมอร์โรว์” ที่ปรึกษาการตลาดอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ ที่เข้าใจนักการตลาดและผู้บริโภค เปิดหลักสูตร Real Marketing ปั้นนักการตลาดอสังหาริมทรัพย์สายพันธุ์ใหม่รองรับกระแสเปลี่ยนผ่านยุค Digital Transformation ด้วยทักษะประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญนักการตลาดอสังหาริมทรัพย์แนวหน้าของประเทศ รุ่นที่ 1 ระยะเวลาหลักสูตรระหว่าง เดือนมิถุนายน ถึง พฤษภาคม 2562

นายบริสุทธิ์ กาสินพิลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โฮมบายเออร์กรุ๊ป และ CEO & Founder HOME DOT TECH  กล่าวว่า การเปิดหลักสูตร Real Estate Marketing Digital Transformation” หรือ Real Marketing” มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้าง เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทางด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ พฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดดิจิทัล การทำการตลาดออนไลน์ แนวโน้มต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับภาคเศรษฐกิจและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา และวิทยากร จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ update ข้อมูล สถานการณ์ แนวโน้มล่าสุดในด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์

การบริหารการตลาดอสังหาริมทรัพย์ มีความแตกต่างไปจากการบริหารการตลาดทั่วๆ ไป ดังนั้น จึงไม่สามารถนำความรู้ทั่วไปในการทำการตลาดสินค้าอื่นมาใช้ได้ และยิ่งในปัจจุบันที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล ทำให้การตลาดซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลไกในโลกธุรกิจ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก การเข้าใจพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด จะช่วยให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง และใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้น บนความเปลี่ยนแปลงในการขยายธุรกิจ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น

หลักสูตร “Real Marketing” มั่นใจว่า เมื่อทักษะประสบการณ์ (Experience) หลอมรวมกับการรู้เท่าทันกับกระแสที่เปลี่ยนไป จากปัจจัยหลักที่มาจากการเติบโตของ Digital การพัฒนาเทคโนโลยี และการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ตอบรับเทคโนโลยีใหม่ จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ปรับแนวคิดเพื่อนำไป Transform องค์กรในด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด

ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ประเทศในขณะนี้กำลังขาดแคลนแรงงานในหลายภาคส่วนธุรกิจ ด้วยไทยกำลังประสบปัญหาใหญ่าจากไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัย ทำให้มีผู้อยู่ในกำลังแรงงานมีน้อยลงและเข้าสู่ภาคการศึกษาน้อยลงเรื่อยๆ

ในปี 2560 เป็นช่วงที่ Gen-millennium (เกิดหลังปี2534 เป็นต้นไป) เข้าทำงานเป็นพนักงานในองค์กร ในช่วง 4-5 ปีที่แล้วเป็นคน Gen-Y(คนที่เกิดในช่วงปี 2523 – 2533 ) ซึ่ง เป็นกลุ่มที่คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต เพิ่งเริ่มเข้ามามีบทบาท สามารถเรียนรู้และรับรู้เรื่องของเทคโนโลยี ความท้าทายในขณะนี้คือ Myset ทัศนคติ ความคิดในการทำงานของคนเปลี่ยน ความมั่นคงอยู่ที่ตัวเอง ความท้าทาย ขององค์กรในขณะนี้คือ การบริหารคน การรักษาคนรุ่นใหม่ ๆเพราะมีการสำรวจพบว่า คนรุ่นใหม่พร้อมที่จะออกจากงานภายใน 1 ปี บางองค์กรพบว่า มีสูงถึง33%

ดร.บวรนันท์กล่าวอีกว่า โธมัส ฟิชแมน ทำนายอนาคต มองการมาถึงของโกลบัลไลเซชั่น การมาของเทคโนโลยีดิจิทัล AI หุ่นยนต์ ว่าจะทำให้คนไม่มีความมั่นคงในชีวิต และคนที่จะอยู่รอดได้คือ การเป็น High value added person หรือคนที่จะต้องพัฒนาคุณภาพของตัวเองตลอดเวลาเพื่อเป็นคนทำงานที่มีความรู้ ซึ่งเป็นเรื่องจริงที่ตนเห็นด้วย โดยนอกจากระบบการศึกษา สภาการศึกษาจะต้องปรับตัวแล้ว การพัฒนาคนในองค์กรต่าง ๆ ให้มีความรู้เพื่อให้สามารถทำงานภายในองค์กรได้จริง เข้าใจในงานก็มีความสำคัญ และหลักสูตรนี้ “Real Marketing” จะช่วยให้การทำงานในด้านอสังหาริมทรัพย์ ตอบโจทย์เรื่อง HOW TO ได้

ด้านศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มองว่า นักการตลาดในปัจจุบันต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยี สื่อดิจิทัล ซึ่งเด็กรุ่นใหม่ใช้สื่อโซเชียลเป็น ทำงานด้านการตลาดเป็น แต่เป็นเพียงระดับ userเท่านั้น ยังขาดความสามารถทำงานโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างมืออาชีพ ผู้บริหารจึงต้องกล้าลงทุน ปรับกระบวนการคิดใหม่ ต้องกล้าลงทุนว่า การบริหารคน จะต้องทำให้ทุกคนในองค์กรเรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัลและให้มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนภายในทีม เพื่อสู่เป้าหมาย คือ การได้คนคุณภาพตรงตามต้องการ “บุคลากรด้านอสังหาริมทรัพย์ยังขาดแคลน ในประเทศไทยแต่ละปีสามารถผลิตบุคลากรทางด้านนี้ได้ไม่ถึง 100 คน”

ด้าน นายสุธาทร  สุทธิสนธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พร็อพทูมอร์โรว์ จำกัด เจ้าของเว็บไซต์ www.prop2morrow.com  เว็บสื่ออสังหาฯรูปแบบใหม่ ที่ให้บริการด้านการเป็นที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรในรูปแบบที่หลากหลาย กล่าวว่า จากประสบการณ์ที่ได้ทำงานด้านการตลาดร่วมกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้มองเห็นว่า“คน” เป็นเรื่องที่ท้าทายของธุรกิจ การพัฒนาทักษะของคนในองค์กรให้ก้าวทันยุค Digital นอกจากจะดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาในองค์กรแล้ว การเพิ่มทักษะ การเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักการตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็มีความสำคัญยิ่ง ซึ่งปัจจุบันภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเองก็กำลังตื่นตัวกับ Digital Transformation กล่าวคือ เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับองค์กรธุรกิจ โครงสร้างองค์กรด้านทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจด้วย มิเช่นนั้นอาจ disrupt ธุรกิจหรือกับอาชีพที่ทำหายไปได้ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ แนวโน้มการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และการทำการตลาดที่อยู่อาศัย นับจากนี้เป็นต้นไป การปรับสินค้าหรือการบริการตามความต้องการของตลาด หรือความต้องการของผู้บริโภคให้สอดคล้องกับรายละเอียดที่ได้จากข้อมูลที่ผู้บริโภคระบุไว้ด้วยตัวเอง จากการสำรวจสอบถามเพียงอย่างเดียวนั้นคงไม่เพียงพอแล้ว แต่จากนี้ไปการพัฒนาสินค้าหรือการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย นอกจากจะแตกต่างจากคู่แข่ง โครงการอื่นๆ ในทำเลเดียวกันแล้ว ผู้ประกอบการหรือนักการตลาดอสังหาริมทรัพย์จะต้องหา และคาดเดาความต้องการของผู้บริโภคให้เจอ พร้อมกับปรับสินค้ารวมถึงการบริการให้ตรงตามที่คาดการณ์ไว้

“การเข้าถึง Social Media ที่มากขึ้นในหลากหลายช่องทางที่มาของแหล่งข้อมูลของผู้บริโภค จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถยกระดับการบริการหรือการพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์แบบเฉพาะตัวของผู้บริโภคได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

การเปิดหลักสูตร “Real Estate Marketing Digital Transformation” หรือ “Real Marketing” พร้อมเปิดรับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เริ่มรุ่นแรกเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562  เป็นอีกมิติช่วยเติมเต็มในการสร้างนักการตลาดอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่เข้าสู่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นเรียลเซ็กเตอร์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมหลักสูตร “Real Estate Marketing Digital Transformation” หรือ (Real Marketing)

  • Experience: แลกเปลี่ยน แนวคิด ประสบการณ์ กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมหลักสูตร
  • Transform: ปรับแนวคิดเพื่อนำไป Transform องค์กรด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์
  • Practical:     อัพเดทข้อมูล สถานการณ์ แนวโน้มล่าสุด ด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งนำกลับไปใช้ได้ทันที

ผู้ที่เหมาะสมในการเข้าหลักสูตร “Real Marketing” 

  1. เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  2. ผู้ที่ทำงานด้านการตลาด และการขายอสังหาริมทรัพย์
  3. ผู้ที่สนใจเข้าสู่สายงานการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์

หลักสูตร “Real Marketing”  รุ่นที่ 1 กำลังเปิดรับสมัคร วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ผู้สนใจสมัครออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.therealmarketing.net ในอัตรา 49,000 บาทต่อคน โดยจะเริ่มอบรมเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562  จำนวน 7 วัน (วันละ 6 ชม. รวมทั้งหมด 36 ชม.) สถานที่โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท โรงแรม

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จัดงาน “PD Convention 2019”
Next post เอ็มจี เตรียมลุยตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้า โชว์รถต้นแบบ หนึ่งไฮไลท์ในงานมอเตอร์โชว์ ก่อนขายจริงภายในปีนี้
Social profiles