สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นฯ เปิดรับสมัครอบรม 23 – 30 เมษายน 2562

0 0
Read Time:2 Minute, 46 Second

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562  สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารการอบรมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่น ระดับกลาง รายละเอียดมีดังนี้

1. หลักการและเหตุผล ตามแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย(พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหลักในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อเป็นการอาชีพ โดยมีภารกิจที่จะต้องดำเนินการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาของชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นระบบ และครบวงจรในระดับชาติ และนานาชาติให้มีมาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (HUB) การพัฒนาบุคลากรในระดับภูมิภาคและนานาชาติ เพื่อการก้าวสู่ “ประเทศไทย 4.0” สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาด้านผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่นทุกระดับให้มีมาตรฐานอย่างมีระบบ และพัฒนาศักยภาพของผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่นให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น และประสบความสำเร็จในระดับชาติ
และนานาชาติ สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ และสร้างความสุขให้คนไทยอย่างยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาด้านผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่นให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น สามารถพัฒนาจากระดับชาติสู่ระดับนานาชาติ
2.2 เพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่นให้มีความรู้ ความสามารถ และมีมาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการ
2.3 เพื่อพัฒนาให้ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่นสามารถสร้างทักษะการนำความรู้ไปปฏิบัติหน้าที่ ในการพัฒนากีฬาของชาติได้อย่างมีมาตรฐานสากล

3. เป้าหมาย ผู้ฝึกสอนจากสโมสรสมาชิกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ จำนวน 30 คน

4. ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2562

5. สถานที่ดำเนินการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ

6. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

6.1. ต้องผ่านการอบรมเป็นผู้ฝึกสอนระดับพื้นฐานมาก่อน
6.2. มีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 45 ปี
6.3. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นคนวิกลจริต ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคสังคมรังเกียจ
6.4. มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
6.5. เป็นผู้ที่มีพื้นฐานด้านมวยไทย ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด
6.6 บุคคลอื่นๆให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการอบรม

7. หลักฐานประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครเข้ารับการอบรม
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
3. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. ใบรับรองแพทย์

8. ค่าใช้จ่าย ผู้เข้ารับการอบรมต้องจ่ายค่าเสื้อในการอบรม จำนวน 2 ตัว เป็นเงิน 300 บาท

9. การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ

10. ระยะเวลาการฝึกอบรม ทั้งหมด 4 วัน

11. การวัดและการประเมิน โดยการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 80% ขึ้นไป

12. ความสำเร็จของหลักสูตรการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรจาก สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

สำหรับการอบรมผู้ฝึกสอนมี 2 ระดับ คือ1 อบรมผู้ฝึกสอนระดับกลาง ระหว่างวันที่ 14 -17 พฤษภาคม 2562 และ 2.อบรมผู้ฝึกสอนระดับสูง ระหว่างวันที่ 27 -31 พฤษภาคม 2562 โดยจะจัดอบรมทั้ง 2.รายการที่ สพล. กรุงเทพ คลอง13

ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย หรือ โทร 02-3692215

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post FCB แข้งเด็กไทยซิว 3 แชมป์ที่เกาะลอดช่อง
Next post ม.รังสิต จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562
Social profiles