เปิดรับสมัคร ประกวดคลิปสั้น “วิกฤตโควิด ชีวิตต้องเปลี่ยน”

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ทำให้วิถีการดำเนินชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป สื่อออนไลน์กลายเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์คอนเทนต์สร้างสรรค์ ได้โดยที่ผู้ชมไม่ต้องออกมาเจอกัน ทำให้ลดความเสี่ยงของโรคติดต่อ และลดโอกาสแพร่กระจายโรคได้อีกด้วย

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จึงขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานคลิปสั้น เข้าร่วมประกวดในหัวข้อ “วิกฤตโควิด ชีวิตต้องเปลี่ยน” เพื่อบอกเล่าเรื่องราวชีวิต และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ผ่านมุมมอง ความคิด และจินตนาการต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยการร่วมเข้าประกวดควรมีข้อกำหนดดังนี้

• ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ และการศึกษา
• เนื้อหาหลักต้องเกี่ยวกับการนำเสนอแง่มุมของการเปลี่ยนแปลงของตนเอง สังคม หรือสิ่งรอบข้าง ในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของ COVID – 19 อย่างสร้างสรรค์เชิงบวก
• เนื้อหาคลิปวิดีโอ มีความยาว ๖๐ วินาที รางวัล
รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 20,000 บาท
รางวัลที่ 2 เป็นเงิน 15,000 บาท
รางวัลที่ 3 เป็นเงิน 10,000 บาท
รางวัลชมเชย 30 รางวัลๆ 5,000 บาท

Social profiles