ประกวดโครงการนวัตกรรมอาหารฉายรังสี ชิงทุนการศึกษา มูลค่า 130,000 บาท

ด้วยคนไทยที่เป็นผู้ประกอบการและผู้บริโภคที่ยังไม่ทราบถึงข้อมูลอาหารฉายรังสีที่ถูกต้อง จนเกิดความกังวลและเข้าใจผิด ทำให้อาหารฉายรังสีไม่เป็นที่รู้จักและไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควร เพื่อเป็นการยกระดับการรับรู้เรื่องการฉายรังสีในอาหารอย่างคลอบคลุมให้กับคนไทย

โครงการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี ภายใต้แนวคิด อาหารพื้นถิ่นไทย พัฒนาได้ ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดยแบ่งคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันไว้ 2 ประเภท คือ

ประเภท อุดมศึกษา

  • ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาและมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา (ปีที่ 1-4) หรือเทียบเท่า
  • ผู้เข้าแข่งขันสามารถสมัครเป็นทีมๆละ ไม่เกิน 3 คน
  • สมาชิกภายในทีมสามารถมาจากหลายมหาวิทยาลัยได้ ไม่จำกัดคณะ
  • ผู้สมัครสามารถมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือไม่มีก็ได้

ประเภท บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก)

  • ผู้สมัครต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษากำลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัย
  • ผู้เข้าแข่งขันสามารถสมัครเป็นทีมๆละ ไม่เกิน 3 คน
  • สมาชิกภายในทีมสามารถมาจากหลายมหาวิทยาลัยได้ ไม่จำกัดคณะ

โดยเปิดรับสมัครส่งผลงาน ตั้งแต่ 15 มิถุนายน-31 กรกฎาคม 2563 ประกาศผลผู้เข้ารอบชิง 10 ทีม ในเดือนสิงหาคม 2563  ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สทน. และกระบวนการฉายรังสี  Download ใบสมัครได้ที่ www.tint.or.th และ www.facebook.com/thai.nuclear  ส่งใบสมัครและข้อเสนอผลงานมาที่ E-mail : tintfoodinnovation@gmail.com  ภายในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563

Social profiles