“เซ็นทรัลพัฒนา” รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรต้นแบบ”

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะ “องค์กรต้นแบบจากโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต” โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) โดยได้รับเกียรติจากพลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการสำนักงานป.ป.ช. เป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณแก่ตัวแทนบริษัทฯ นงลักษณ์  ศรีวงศ์พนาเวศ ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายในของเซ็นทรัลพัฒนา ในฐานะองค์กรต้นแบบที่มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ ควบคู่ไปกับการยกระดับความโปร่งใสในองค์กร มีการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนขยายความร่วมมือไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯโปร่งใส และมีประสิทธิภาพในการต่อต้านทุจริต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition หรือ CAC) อีกด้วย

ตลอด 40 ปีที่ผ่านมา เซ็นทรัลพัฒนาดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลอันเป็นหัวใจสำคัญ ในการดำเนินงานมาโดยตลอด มุ่งเน้นความโปร่งใสและเป็นธรรมให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร ผู้ถือหุ้น พนักงาน ตลอดจนชุมชน และสังคม โดยยึดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ช่วยพัฒนาความเจริญให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ธุรกิจ ทุกฝ่ายได้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับเรา

Social profiles