วศ.อว. เปิดห้อง Lab ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

Read Time:1 Minute, 13 Second

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยนางวรรณี อู่ไพบูรณ์ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร เป็นประธานในพิธีและกล่าวต้อนรับ คณะนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ในหลักสูตรการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ชุดวิชา 71304 วิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร และชุดวิชา 71205 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 3 รุ่นๆ ละประมาณ 30 คน โดย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 312 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ทั้งนี้ คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ได้เข้ารับการฝึกปฏิบัติและเสริมทักษะ ทั้งหมด 4 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยในอาหาร ห้องปฏิบัติศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน ห้องปฏิบัติการอาหารสุขภาพ และห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาในอาหาร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษากับเนื้อหารายวิชาที่เรียนของนักศึกษา รวมทั้งได้เรียนรู้จากนักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติงานโดยตรง อีกทั้งนักศึกษาได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติจริง ในห้องปฏิบัติการของ วศ. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และสามารถนำไปปรับใช้และต่อยอดในการเรียนและทำงานในอนาคตได้ต่อไป

#กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Previous post OPPO จับมือ Ericsson และ Qualcomm เดินหน้าเร่งการปรับใช้การแยกเครือข่าย 5G ระดับองค์กร 
Next post วช. จัดประชุมการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมทางการแพทย์อนาคต “NRCT’S IDF Consortium ครั้งที่ 2” 
Social profiles