สกมช. แถลงผลการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ปี 2565

Read Time:5 Minute, 48 Second

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) จัดงานแถลงข่าวความคืบหน้าของโครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Intensive Cybersecurity Capacity Building Program) ระยะที่ ๑ และมอบโล่เชิดชูเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่องค์กรดีเลิศ และองค์กรดีเด่นด้านทางด้านการพัฒนาบุคคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน โดยมีนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมากล่าวปาฐกถาถึงความจำเป้นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และที่มาของโครงการ ฯ และคุณทศพล เพ็งส้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติในครั้งนี้

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ได้กล่าวว่าในปัจจุบัน เศรฐกิจและสังคมของเรากาลังพัฒนาเข้าไปสู่โลกยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็ว รวมถึงมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เช่น เทคโนโลยี Blockchain หรือ เว็บ 3.0 เป็นต้น แต่ในทางกลับกันทั่วโลกยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในการเป็นเสาหลักให้แก่องค์กรหรือประเทศชาติในการ ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมิจฉาชีพหรือผู้ไม่ประสงค์ดีได้ฉวยโอกาส จากปัญหาของการขาดแคลนบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นี้ เข้ามาโจมตีสร้าง ความเสียหาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศทั่วโลก ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถ รวมถึงความรู้และความเข้าใจ ของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐาน สำคัญทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure) และตามมติที่ประชุม คณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ระยะเร่งด่วน และกรอบวงเงินงบประมาณโครงการโดยให้ของบประมาณจาก กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อดำเนินการ

ทั้งนี้ พลอากาศตรี อมร ชมเชย รองเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ได้กล่าวถึงผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน มีเป้าหมายในการฝึกอบรมบุคลากรในโครงการจำนวน 3,200 คน และมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมจำนวน 4,145คน มากกว่าเป้าหมายของโครงการคิดเป็น 129.53% และมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์สอบและสอบผ่านได้รับประกาศนียบัตรสากลในโครงการ จนถึงปัจจุบัน จำนวน 1,141 คน และได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ อาทิ กิจกรรม Capacity Building NCSA และ CERT CII Cyber Training ซึ่งสกมช. มีความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยและบริษัท restrospect labs จัดกิจกรรม Capacity Building NCSA และ CERT CII Cyber Trainingเพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยจัดขึ้น 2 ครั้ง มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 150 คนและกิจกรรมสร้างเครือข่ายด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมสานความสัมพันธ์เพื่อความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ สร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และประสบการณ์ต่างๆด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ในองค์กร โดยกำหนดจัดขึ้น 2 ระดับคือระดับพื้นฐานและระดับผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1,000 คนนอกจากนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ เพื่อสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ​ต่อไปในอนาคต ทาง สกมช. ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทั้งระดับพื้นฐาน และเชี่ยวชาญ พร้อมจัดทำคลิปวีดีโอเพื่อใช้เป็น e-learning สำหรับกลุ่มคนที่สนใจ อาทิ นักเรียน หรือนักศึกษา ครู และอาจารย์ ประชาชนทั่วไป และผู้พิการหรือทุพพลภาพ เพื่อเรียนและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรของ สกมช. 

ทั้งนี้ จากการจัดฝึกอบรมได้มีหน่วยงานและองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เห็นความสำคัญและสนับสนุนส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม และเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ดังนั้น สกมช. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วม จึงได้จัดงานมอบโล่เชิดชูเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่องค์กรดีเลิศ และองค์กรดีเด่นด้านทางด้านการพัฒนาบุคคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยมีรายชื่อหน่วยงาน ดังนี้

องค์กรดีเลิศด้านด้านทางด้านการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จำนวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัดการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

องค์กรดีเด่นด้านด้านทางด้านการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จำนวน 23 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมสรรพากร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์จำกัด (มหาชน) บริษัท ขนส่ง จำกัด การไฟฟ้านครหลวง โรงพยาบาลศิริราช บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จำกัด สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกรมเจ้าท่า บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรมศุลกากร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรมควบคุมโรค

ในงานพิธีมอบโล่ได้รับเกียรติจาก คุณทศพล เพ็งส้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติ และหลังงานรับมอบโล่ คุณทศพล เพ็งส้ม ได้กล่าวแสดงความชื่นชมและขอบคุณผู้บริหารหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (CII) และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในการเข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ทั้งในระดับพื้นฐาน เชี่ยวชาญ​ และผู้บริหาร รวมถึงกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ และเครือข่ายด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของโครงการนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจ และความจำเป็นหลักของหน่วยงาน ในการพัฒนาไปหน่วยงานสู่ยุคดิจิทัล รวมถึงการขับเคลื่อนภาพรวมของประเทศไทย ไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีหน่วยงานต้นแบบจำนวน 30 หน่วยงานที่ได้สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของ สกมช. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในบริบทของโลกยุคดิจิทัล และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

สำหรับผู้ที่สนใจ ลงสมัครเรียนฟรีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ของ สกมช. สามารถลงทะเบียนเรียนได้ผ่าน QR Code ด้านล่าง

Previous post OPPO เผย 3 แมตช์สร้างแรงบันดาลใจจาก UEFA Champions League จากผลโหวตของแฟนๆ 
Next post “พชร-สดมภ์” ซ้อมอุ่นเครื่อง เตรียมดวลมือท็อปโลกในศึก ลิฟ กอล์ฟ อินวิเตชันแนล แบงคอก สัปดาห์หน้า 
Social profiles