พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จัดงาน“บูชาสัตตมงคลสถาน ถวายน้ำสงกรานต์เกศแก้วจุฬามณี รวมใจภักดีพระภูมี 2 แผ่นดิน”

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดงาน “บูชาสัตตมงคลสถาน ถวายน้ำสงกรานต์เกศแก้วจุฬามณี รวมใจภักดีพระภูมี 2แผ่นดิน” พีธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากชั้นดาวดึงส์ (ชั้นจักรวาล พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ) มาประดิษฐาน ณ พระเจดีย์เกศแก้วจุฬามณี โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนฺปญฺโญ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพล.ต.ท.เผ่าไทย ทองธิว กรรมการบริหาร บริษัท เมืองโบราณจำกัด พร้อมด้วย สุวพร ทองธิว กรรมการผู้จัดการบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมพิธี

พระเกศแก้วจุฬามณีเจดีย์ ที่ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุทรงไว้ซึ่งความประเสริฐวิเศษเป็น  มโหราฬิกและศักดิ์สิทธิ์ สถิตประดิษฐานอยู่ ณ เบื้องสรวงสวรรค์ชั้นไตรตรึงษ์ เป็นที่บรรจุสิ่งสำคัญอันหาค่ามิได้ถึง 2 อย่างด้วยกัน คือ

1.พระเกศโมลี แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีประวัติความเป็นมาว่า เมื่อครั้งที่เจ้าชายสิทธัตถะออกบรรพชา พระองค์ทรงตัดมวยพระโมลี แล้วทรงอธิษฐานว่า “ถ้าจะได้ตรัสแก่พระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณแล้ว ขอให้มวยพระเกศโมลีจงลอยขึ้นไปบนนภากาศเถิด อย่าได้ตกลงมาสู่พื้นปฐพีเลย” ครานั้น สมเด็จพระอมรินทราธิราชผู้เป็นใหญ่ จึงทรงนำผอบทองคำมารองรับพระเกศโมลีไว้ แล้วทรงนำขึ้นบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ สร้างพระเจดีย์นี้สำหรับบรรจุพระเกศโมลี

2.พระบรมธาตุเขี้ยวแก้วเบื้องขวา ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีประวัติความเป็นมาว่า เมื่อครั้งถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะที่โทณพราหมณ์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุเปิดรางทองคำออกนั้น เหล่าบรรดากษัตริย์ผู้ที่จะได้รับส่วนแบ่งได้ทอดพระเนตรเห็นพระบรมสารีริกธาตุอันมีสีเหมือนทองคำ ต่างองค์ต่างก็ร่ำไห้รำพันอาลัยรักในสมเด็จพระสัพพัญญูเจ้า ฝ่ายโทณพราหมณ์เมื่อเห็นกษัตริย์เหล่านั้นร่ำไห้ จึงแยกพระเขี้ยวแก้วออกจากพระบรมสารีริกธาตุส่วนอื่น ซ่อนไว้ในผ้าโพกศรีษะของตน ฝ่ายสมเด็จพระอมรินทราธิราชจอมเทพผู้มีความเลื่อมใสในพระสัพพัญญูเจ้าอย่างลึกซึ้งได้เสด็จมาสังเกตการณ์อยู่ด้วยพระทัยประสงค์จะได้พระบรมสารีริกธาตุเหมือนกัน ครั้นทรงเห็นพระเขี้ยวแก้วเบื้องขวาอันประเสริฐจึงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากผ้าโพกศรีษะของโทณพราหมณ์ลงสู่ผอบทองคำทิพย์อีกทอดหนึ่ง  ด้วยกิริยาอันเลื่อมใสยิ่ง แล้วรีบเสด็จเอามาประดิษฐานบรรจุไว้ ณ พระเกศจุฬามณีเจดีย์ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณได้ดำเนินการสร้างพระเจดีย์เกศแก้วจุฬามณีและทำพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันเป็นสัตตมงคลมหาสถานที่สร้างขึ้นตามความเชื่อในการบูชาพระเจดีย์จุฬามณีที่ประดิษฐานอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ โดยมีความเชื่อว่าภายในพระเจดีย์จุฬามณี มีพระเกศโมลีและพระทันตธาตุเบื้องขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ซึ่งเหล่าเทวดานางฟ้าต่างมีศรัทธาปสาทะพากันมาเคารพบูชาในทุกวันธรรมสวนะ ดังนั้น หากพุทธศาสนิกชนได้มาบูชาพระเจดีย์จุฬามณีและสักการะพระบรมสารีริกธาตุ  ณ  สถานที่แห่งนี้ จึงเปรียบเสมือนการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ทั้งยังเป็นสิ่งที่ควรเคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนทุกคน

นอกจากนี้ ภายในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ยังมีกิจกรรมเชิญชวนประชาชนร่วมสักการะพระเจดีย์จุฬามณี องค์อินทร์ องค์ช้างเอราวัณ พระพรหม พระพิฆเนศ พระตรีมูรติปางประทานมหาสมบัติ (ประทับนั่ง) ประทานความร่ำรวย มั่นคง โชคลาภ สำเร็จสมหวังทุกประการ เจ้าแม่กวนอิมปางบุรุษเพศ ประทานสติปัญญาบารมี เจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร ประทานให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัย สรงน้ำพระประจำวันเกิด และเสริมสิริมงคลด้วยการลอดท้องช้างเทพมงคล 26 เชือก 19 องค์ ประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 เมษายนนี้ ณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จังหวัดสมุทรปราการ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ มอบสิทธิพิเศษต้อนรับเทศกาลสงกรานต์กับค่าบัตรเข้าชมสำหรับ คนไทย ราคาผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท เฉพาะวันที่ 13 – 16 เม.ย. นี้เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 323 4094-9 เว็บไซต์ www.ancientcitygroup.net หรือเฟซบุ๊ก เมืองโบราณ สมุทรปราการ

 

 

Social profiles