จุฬา – SN Group เร่งเดินหน้าพัฒนา รับกระแส Green Disruption ขับเคลื่อน EEC ปลุกเยาวชนไทยร่วมอนุรักษ์

เปิดเวทีระดมความคิดเห็นทิศทางการอนุรักษ์น้ำ ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม คำตอบการบริหารจัดการน้ำรับกระแส Green Disruption เร่งเดินหน้าวิจัยพัฒนาโซลูชั่นการบริหารจัดการ น้ำที่มีประสิทธิภาพป้อนสู่ภาคอุตสาหกรรมขับเคลื่อนอีอีซี พร้อมหนุนเยาวชนสร้างองค์ความรู้การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างสร้างสรรค์ ผ่าน Broad Game สื่อการสอนเทรนด์ใหม่ครั้งแรกของไทย

คุณเกตุวลี นภาศัพท์ ประธานกรรมการ บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัดและ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท เจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จำกัด ในเครือSN Group องค์กรชั้นนำที่มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมที่ครบวงจร The leader in water and Environmental Solutionsเปิดเผยในงานเสวนา “ยุทธศาสตร์และนวัตกรรมด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อม” ว่า จากกระแสการตื่นตัวในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ทั่วโลก ทำให้เกิดการตื่นตัวของการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวและรูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่รวดเร็ว และประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนหรือ Green Disruption

ดังนั้นเพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว ส.นภา ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจบริหารจัดการน้ำตลอด 60ปี ของเครือ SN Group จึงมุ่งที่จะต่อยอดความสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาโซลูชั่นใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรน้ำ และ การจัดการสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ สู่ภาคประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนไทย ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะต้องเรียนรู้และเข้าถึงการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทย เกิดความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้เป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี SN Group จึงได้ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทำโครงการ Envi mission วัฒนธรรมรักษ์น้ำ ซึ่งประกอบไปด้วย 2 กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ 1) ค่าย Boot campวัฒนธรรมรักษ์น้ำ และ 2) การจัดทำบอร์ดเกมส์เพื่อการศึกษา (Education Broad Game) ในชื่อ “ Water Journey” ควบคู่ไปกับการจัดทำ “หนังสือ / คู่มือวิชาการ” กว่า 1,000 ชุด เพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยจะเริ่มนำบอร์ดเกมส์เข้าร่วมกิจกรรม Booth camp : ค่ายวัฒนธรรมรักษ์น้ำ ในช่วงเดือน ก.ค. – ธ.ค. 2562

สำหรับการจัดทำบอร์ดเกมส์เพื่อการศึกษา (Education Broad Game) ได้จัดทำขึ้นภายใต้ชื่อ “Water Journey” นับเป็นครั้งแรกของประเทศ ที่ได้มีการพัฒนาบอร์ดเกมส์ที่บูรณาการแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างครบวงจรตั้งแต่ วัฏจักรน้ำ การอนุรักษ์น้ำ การพัฒนาคุณภาพน้ำ การบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ โดยการสอดแทรกสาระ และความสนุกสนาน ซึ่งจะทำให้เยาวชนเกิดการจดจำ และนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในสถาบันครอบครัว และในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถศึกษาหาความรู้ต่อยอดจากการเล่นบอร์ดเกมส์ โดยหนังสือได้ออกแบบให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย รวมไปถึงมีการสอดแทรกVDO clip เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งจะทำให้เกิดทักษะการเรียนรู้และเข้าใจในการอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบใหม่ๆมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามจากกระแสการตื่นตัวของ Green Disruption ในปัจจุบัน หลายประเทศเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน ทำให้บริษัทมีเป้าหมายการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนามากขึ้น เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยบริษัทได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงานอื่นๆ ในการทำวิจัย และพัฒนาเรื่องน้ำและการจัดการสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกันบริษัทยังได้เข้าไปมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานในโครงการต่างๆ ของรัฐบาล เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยเฉพาะโครงการเมืองอัจฉริยะ หรือ นิคมฯสมาร์ทปาร์ค ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านน้ำ และ ไฟฟ้า รวมถึงยังได้ทำการศึกษานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อต่อยอดไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการพัฒนาติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์รูฟท็อป)

Previous post 28 พ.ค. – 1 มิ.ย. 62 นี้ พบโซลูชั่นบรรจุภัณฑ์จากเอสซีจี ในงาน “THAIFEX 2019”
Next post วิ่งให้ใจกับไฮเออร์ Haier Save Heart Running
Social profiles