“ดร.สมศักดิ์ ชลาชล” นายกสมาคมวิชาชีพช่างผมไทย ผนึก 6 สมาคม ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ช่วยเหลือธุรกิจร้านเสริมสวย ช่วง Covid 19

ดร.สมศักดิ์ ชลาชล นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย ผนึกกำลัง6 สมาคมช่างผมไทย ได้แก่ สมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทย, สมาคมช่างผม-เสริมสวยแห่งประเทศไทย, สมาคมช่างผมมืออาชีพ, สมาคมพัฒนาส่งเสริมอาชีพเสริมสวยตัดผมไทย, สมาพันธ์เครือข่ายช่างผมเสริมสวยและความงามนานาชาติ เข้าประชุม หารือ และติดตามผล กับ ผศ.ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ เกี่ยวกับ การยกระดับ การสร้างมาตรฐานอาชีพช่างผมให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ


สืบเนื่องจากประชุมครั้งก่อน กับ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมกับยื่นหนังสือ ถึง ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา. นายกรัฐมนตรี ผ่านผศ.ดร.อิสระ. เสรีวัฒนวุฒิ. เรื่องขอความอนุเคราะห์ การพิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจร้านเสริมสวย ในสถานการณ์ COVID 19


ในโอกาสนี้ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ รองปลัดกระทรวง พม. นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รองศาสตรจารย์ ดร.มาลินี ศรีอริยนันท์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผู้พัฒนา ‘ตู้อุ่นใจ’ และคุณปิยะวัลย์ วงศ์สว่าง บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Hairworld เข้าร่วมประชุมในครั้งนี ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ 412 ชั้น 4 ตึกใหม่ อาคารรัฐสภา ฝั่งสภาผู้แทนราษฏร

Social profiles