NT ต่อยอดโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club สู่ชุมชนบ้านเกษม อุบลฯ จัดโปรแกรม One Day Event “มีดี ให้เที่ยว กับ 5 จุดเช็คอิน ฟินสไมล์”

Read Time:4 Minute, 31 Second

นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ 5 จุดเช็คอิน ฟินสไมล์ ชุมชนบ้านเกษม” ที่บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จัดขึ้นเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนาชุมชนในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายภัทรพล สารการ นายอำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วย นายชูชาติ ประสานวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายขายและปฏิบัติการลูกค้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่ 2 นายชัชวาลย์ แผนสมบูรณ์ โทรคมนาคมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับ ณ ลานกิจกรรม วัดเกษมสำราญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรม show case เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนบ้านเกษม จังหวัดอุบลราชธานี “ 5 จุดเช็คอิน ฟินสไมล์ ชุมชนบ้านเกษม” เป็นการจัดโปรแกรมแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 5 จุดเช็คอินที่น่าสนใจในรูปแบบ One Day Event ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เมืองเกษมสีมา ท้าวเวสสุวรรณวัดเกษม สะพานแขวนข้ามลำห้วยชี OTOP นวัตวิถีบ้านเกษม และถนนสายวัฒนธรรมชุมชนบ้านเกษม ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านเกษมในรูปแบบ VDO ที่แกนนำมัคคุเทศก์น้อยของชุมชนซึ่งเป็นเยาวชนที่เข้าร่วมในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club จัดทำขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในชุมชน อาทิ อบต.บ้านเกษม วัดเกษมสำราญ โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร พัฒนาชุมชนตระการพืชผล เพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชนในวงกว้างและนำรายได้เข้าสู่ชุมชนมากขึ้น เพราะชุมชนบ้านเกษมมีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวดังคำขวัญของชุมชน “เกษมเมืองเก่าถิ่นนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม พิพิธภัณฑ์บอกเล่าของเก่าล้ำค่า หัตถกรรมจักสานด้านภูมิปัญญา พระครูเกษมผู้นำพา ตามวิถีความพอเพียง”

โปรแกรมท่องเที่ยวของชุมชนบ้านเกษมมีความน่าสนใจและโดดเด่นดังนี้ พิพิธภัณฑ์เมืองเกษมสีมา ตั้งอยู่ที่วัดเกษมสำราญ เป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาวอีสานเกิดจากวัดเกษมสำราญและชาวบ้าน นำโดย พระครูเกษมธรรมานุวัตร เจ้าอาวาสวัดเกษมสำราญ มีแนวความคิดในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้น เพื่อจัดเก็บหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเยาวชนและชุมชนเป็นการเชื่อมโยงระหว่างวัดกับชุมชนเข้าหากัน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน ชุมชนคุณธรรมบ้านเกษมสีมา เป็นชุมชนที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมวัฒนธรรม และด้านความมั่นคง ตลอดจนสามารถนำทุนวัฒนธรรมมาต่อยอดในการดำรงชีวิตและวิถีชีวิตสร้างสรรค์นำเสนอในด้านผลิตภัณฑฺ์ชุมชนอาหารท้องถิ่น และการปลูกจำหน่ายพืชผักปลอดสารพิษ เป็นต้น วัดเกษมสำราญ ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธนิมิต พระประธานปางมารวิชัย รอยพระพุทธบาท สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2487 และยังมีท้าวเวสสุวรรณที่ประชาชนนิยมสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล สะพานแขวนข้ามลำห้วยชี เป็นจุดถ่ายภาพชมวิวลำน้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงชุมชนบ้านเกษม และ OTOP นวัตวิถีบ้านเกษม มีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น อาทิ ข้าวกล้องงอกหอมมะลิ ผ้าทอชุมชนบ้านเกษม งานหัตถกรรมจักสาน เป็นต้น

สำหรับโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club เป็นโครงการหลักในด้าน CSR ของ NT ที่มีเป้าหมายในการร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนผ่านการพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน มีการทำงานเป็นเครือข่ายซึ่งมีความร่วมมือทั้งจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาในชุมชนและภาคประชาชน โดย NT เป็นแกนกลางให้การสนับสนุนความรู้ทักษะด้านไอซีที และระบบเครือข่ายโทรคมนาคม เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นเครือข่ายจิตอาสาโดยใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนสร้างรายได้ การเรียนรู้การศึกษา การอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งปลุกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนผ่าน Social Media เพื่อไปสู่ชุมชนต้นแบบในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน และแบ่งปันองค์ความรู้ความสำเร็จเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ ปัจจุบันได้พัฒนาเยาวชนไปแล้วกว่า 83 ชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งโครงการฯ จะมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ

กิจกรรมที่ 1 สร้างชุมชนใหม่ ในปี 2566 จำนวน 5 ชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเยาวชนจากโรงเรียนในชุมชนที่ในอนาคตจะเติบโตเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ด้วยการให้ความรู้และทักษะด้านไอซีทีและให้รู้เท่าทันในยุคดิจิทัลแก่เยาวชน อาทิ การถ่ายภาพ การตกแต่งภาพ การถ่ายทำ และตัดต่อวิดีโอ การทำสื่อออนไลน์ การใช้ Social Media เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ชุมชนอย่างเป็นระบบ มีการ Workshop โดยนำความรู้จากการอบรมจัดทำเว็บไซต์ / facebook YouTube /TikTok ของชุมชน การให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย นำความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านการทำกิจกรรมการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) แบบทุกมิติ การเขียน Code ให้สามารถต่อยอดพัฒนาไปสู่ผู้สร้างนวัตกรรมไอโอทีในอนาคต เป็นต้น

กิจกรรมที่ 2 ต่อยอดชุมชนเดิม ด้วยการอบรมสัมมนาพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และถ่ายทอดความสำเร็จระหว่างชุมชน

และกิจกรรมที่ 3 Showcase เป็นกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของชุมชนให้ผู้สนใจได้มีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสให้กับชุมชน ได้รู้จักชุมชนในมุมมองที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการท่องเที่ยวสร้างรายได้และเศรษฐกิจให้กับชุมชน

Previous post บริษัทโฆษณาเลือก มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เอช เซม
Next post เคทีซีสร้างปรากฎการณ์ใหม่ในไทย ครั้งแรกกับการใช้คะแนนแทนเงินสดที่ 7-Eleven สุดว้าว! ทุก 10 คะแนน แทนเงิน 1 บาท
Social profiles