เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์น้ำโลก

ด้วยความมุ่งมั่นในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกอบกับเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตเสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต กลุ่มธุรกิจน้ำดื่มเนสท์เล่ ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันกับสังคมอย่างต่อเนื่อง    โดยปีนี้ผนึกกำลังจากทุกภาคส่วน ทั้งโรงงาน โรงเรียน ชุมชน ห้างสรรพสินค้า และประชาชนทั่วไป เนื่องในวันอนุรักษ์น้ำโลก 2562 (World Water Day 2019) สร้างจิตสำนึกและส่งต่อองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรน้ำ พร้อมถอดบทเรียนด้านการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงาน ปรึกษาหารือกับผู้นำชุมชนเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการดูแลแหล่งน้ำในชุมชนรอบโรงงาน จัดนิทรรศการให้ความรู้กับนักเรียนและบุคคลทั่วไปในวันอนุรักษ์น้ำโลก พร้อมชวนทุกคนร่วมแชร์ 1 ไอเดียในการอนุรักษ์น้ำ เพื่อร่วมเป็นกลุ่มใหญ่ในสังคมขับเคลื่อนการดูแลรักษาน้ำอย่างยั่งยืน

วันอนุรักษ์น้ำโลก (World Water Day 2019) ในปีนี้ เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ จึงได้จัดกิจกรรมที่ดึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนมาบูรณาการร่วมกันอย่างน่าสนใจถึง 3 กิจกรรมหลักด้วยกัน เริ่มต้นด้วย

กิจกรรมแรก “ทริปอิ่มบุญ เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ คลองขนมจีนน้ำใส จ.พระนครศรีอยุธยา” เป็นกิจกรรมที่มอบโอกาสให้ลูกค้าได้เข้าไปเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์แหล่งน้ำ และเข้าใจการจัดสรรทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่สอง ในปีนี้ร่วมกับศูนย์การค้า บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขารัชดาภิเษก เพื่อมุ่งหวังให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของน้ำและการดูแลรักษาน้ำและวิธีการประหยัดน้ำง่ายๆ ทำได้ที่บ้าน พร้อมชวนประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอไอเดียดีๆ “1 ไอเดียสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์น้ำ อีกด้วย

กิจกรรมที่สาม เป็นความร่วมมือของโรงงานผลิตน้ำดื่มเนสท์เล่ จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยความมุ่งมั่นในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ลดการใช้ทรัพยากรน้ำตลอดกระบวนการผลิต ตลอดจนการรับฟังและร่วมมือกับชุมชนรอบๆ โรงงาน มีส่วนร่วมกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมอนุรักษ์น้ำ 

Previous post สดช. จัดประชุมส่งเสริม พัฒนาความเข้าใจดิจิทัล และสร้างสังคมเฉพาะด้านด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
Next post พาณิชย์จัดโครงการ Demark 2019 ยกระดับนักออกแบบสินค้าไทยสู่ตลาดสากล
Social profiles