มิชลิน จับมือพันธมิตร ตรวจสภาพรถฟรีก่อนเที่ยวสงกรานต์

มิชลิน ผนึกกำลังกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมูลนิธิเมาไม่ขับ เดินหน้ารณรงค์การขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลหยุดยาวอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมตรวจสภาพรถยนต์และยางฟรี ให้กับรถตู้โดยสารสาธารณะ ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา10.00 -16.00 น. ณ บริเวณ ชานชาลาที่ 3 สถานีขนส่งรถตู้หมอชิต กรุงเทพมหานคร

นาย เซบาสเตียน เอโน ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจ B2B บริษัท สยามมิชลิน จำกัด เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมตรวจสภาพรถฟรีเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนภายใต้นโยบายที่มุ่งสร้างการสัญจรที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน โดยเน้นสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้ขับขี่รถตู้โดยสารสาธารณะและรถยนต์ทั่วไปให้ตระหนักถึงความสำคัญในการหมั่นตรวจสภาพรถยนต์ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม กระตุ้นผู้ขับขี่ให้ตระหนักถึงความปลอดภัย และเตรียมความพร้อมของรถก่อนการเดินทางไกล เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต และสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวมอย่างมหาศาล  ขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญอย่างมากสำหรับความปลอดภัยของรถตู้โดยสารสาธารณะซึ่งนอกจากการปรับปรุงกฏระเบียบต่าง ๆ และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแล้ว การตรวจสภาพรถถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการขับขี่ปลอดภัย ควบคู่ไปกับการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย

สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ บขส.เตรียมความพร้อมจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารให้เพียงพอรองรับจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการ ขณะเดียวกัน บขส.ได้คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย โดยเฉพาะการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถโดยสาร ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม มาตรการ 777 ยกกำลัง 3 ที่ได้ให้ความสำคัญเรื่องการตรวจสภาพรถให้มีความพร้อมก่อนใช้งาน ซึ่งบขส. ได้มีการตรวจเช็คสภาพรถและยางก่อนการใช้งาน ทั้งรถโดยสารขนาดใหญ่ รถโดยสารไม่ประจำทาง (รถทะเบียน 30) และรถตู้โดยสารสาธารณะ พร้อมให้บริการ นอกจากนี้ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดของพนักงานขับรถก่อนปฏิบัติหน้าที่ และระหว่างการเดินทางด้วย การบูรณาการร่วมกันจัดโครงการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถโดยสารก่อนการเดินทางในครั้งนี้จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการอุบัติเหตุบนท้องถนนและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการอีกทางหนึ่งด้วย

 

Social profiles